มติครม.พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 26 เมษายน 2531

คอลัมน์ : ย้อนวันวาน งานควบคุมยาสูบ

มติ คณะรัฐมนตรี 26 เมษายน พ.ศ.2531 

1.เห็นชอบมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข

2.ให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม กทม. และองค์กรเอกชน ร่วมมือดำเนินการตามแผนงานที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

3.ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการดำเนินการ และให้เสนอรายชื่อคณะกรรมการควบคุมยาสูบ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

4.ให้กระทรวงการคลังสั่งการให้โรงงานยาสูบยุติการโฆษณาบุหรี่

5.ให้ห้ามสูบบุหรี่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและห้องประชุมอื่นๆ ในทำเนียบรัฐบาลและควรมีการปฏิบัติเช่นเดียวกันในกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ 

มติ ครม.นี้ได้เสมือนลายแทงที่รัฐบาลต่อๆ มา นำมาปฏิบัติในการควบคุมยาสูบ