คนไทย 1 ล้านคนป่วยจากการสูบบุหรี่

คอลัมน์คุณหมอนักต่อสู้

จากข้อมูล การเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 5 หมื่นคนเศษ ประมาณการได้ว่ามีคนไทยอย่างน้อย 1 ล้านคน ที่ยังมีชีวิตอยู่ ป่วย หรือพิการ ด้วยโรคร้ายแรงจากการสูบบุหรี่ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคถุงลมปอดพอง และโรคเรื้อรังอื่นๆ 

จำนวนผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ 1 ล้านคนนี้ ล้วนเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด และค่ารักษาพยาบาลแพงมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ที่อาการหนัก 5 หมื่นกว่ารายที่เสียชีวิตในแต่ละปี

โดยเฉลี่ยจะป่วยหนักจนสูญเสียคุณภาพชีวิตคนละสองปี นอกจากจะทุกข์ทรมานแล้วยังเป็นภาระต่อครอบครัว และเพิ่มภาระต่อการบริการของโรงพยาบาล เป็นการสร้างภาระต่องบประมาณด้านสาธารณสุขให้แก่รัฐบาล เนื่องจากผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ต้องใช้บริการสามสิบบาทรักษาทุกโรค หรือไม่ก็สวัสดิการรัษาพยาบาลข้าราชการ

งบรักษาพยาบาลผุ้ป่วยจากการสูบบุหรี่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากคนสูบบุหรี่ที่อายุเพิ่มขึ้น องค์การอนามัยโลก จัดให้ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 15 ของประเทศที่มีภาระการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ คนไทยที่สูบบุหรี่ยังคงอยู่ที่ 11 ล้านคน ร้อยละ 40 เป็นผู้ชาย ซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของชายทั่วโลกที่สูบบุหรี่เท่ากับ 34.6%

เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายต้องเร่งรัดดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการควบคุมยาสูบ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการสูบบุหรี่โดยเฉพาะในคนที่ยากจน ซึ่งนอกจากจะลดจำนวนผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นการลดปัญหาความยากจน และภาระงบประมาณการรักษาพยาบาลของประเทศไทย  

ข้อมูลโดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ บรรณาธิการวารสาร Smart

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560