"สื่อมวลชนกระบี่อาสาฯ รวมพลังหยุดภัยบุหรี่"

คอลัมน์เรื่องเล่าจังหวัดกระบี่ 

สื่อมวลชนกระบี่อาสาฯ ร่วมกับกลุ่มเยาวชน Gen Z กระบี่ จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ที่ถนนคนเดิน เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโทษพิษภัย รวมถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ให้กับประชาชนที่มาเดินถนนคนเดิน ซึ่งมีทั้งเด็ก เยาวชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ และให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้ตระหนักถึงอันตรายของควันบุหรี่มือสอง ร่าวมกันปกป้องสิทธิ์ส่วนบุคคลจากการสูบบุหรี่ในตลาด เพื่อให้เป็นตลาดที่ปลอดบุหรี่ 

และในวันที่ 30 พฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย ร่วมกับสื่อมวลชนกระบี่อาสาฯ จัดกิจกรรม "ตลาดนัดชุมชนบ้านคลองเสียดปลอดบุหรี่" ด้วยสโลแกนที่ว่า ตลาดสะอาด อากาศสดใส สุขกาย สบายใจ ที่ไหนๆ ก็ปลอดควันบุหรี่ เป็นการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก จากการสอบถามประชาชนที่มาใช้บริการในตลาดกว่าร้อยละ 80 ระบุว่า "ไม่พบเห็นการสูบบุหรี่ในบริเวณตลาด" เลย 

มีกิจกรรมเชิญชวนให้ ลด ละ และเลิกบุหรี่ โดยเร่ิมจากวันงดสูบบุหรี่โลก จัดบูทเผยแพร่สื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก แจกสื่อรณรงค์ให้กับผู้ที่มาเดินตลาดและแม่ค้าพ่อค้า เล่นเกมส์ และตอบคำถามเรื่องบุหรี่ โดยมีเสื้อยืดรณรงค์เป็นของรางวัล 

กิจกรรมรณรงค์นี้ ประสบความสำเร็จไปด้วยดี ไม่มีการสูบบุหรี่ในตลาด และผู้มาเดินตลาดและพ่อค้าแม่ค้า มีความยินดีที่จะให้ตลาดเป็นเขตปลอดบุหรี่ อย่างจริงจังและถาวร เพราะว่า "การสูบบุหรี่เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนา" ดังที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นการรณรงค์วันงดสูบในปีนี้  2560

ข้อมูลโดย สุพภมาศ พรหมมาส กองบรรณาธิการ Smart online

วันที่ 6 มิถุนายน 2560