"กลยุทธ์บริษัทบุหรี่ในประเทศเวียดนาม"

คอลัมน์เฝ้าระวังและเปิดโปงอุตสาหกรรมยาสูบ

บริษัทบุหรี่ในเวียดนามต่างให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมกันอย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นเรื่องปกติในประเทศไปแล้ว โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ VINATARA บริษัทบุหรี่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Trade)  ไม่เว้นแม้กระทั่งกิจกรรมด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน เช่น การสนับสนุนทุนในการสร้างโรงเรียนเพื่อเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ในเขต Bac Ai

ภาพถ่ายของเด็กๆ ที่ได้รับทุนสนับสนุนร่วมกับตัวแทนของบริษัทบุหรี่ แทบจะเป็นส่ิงที่ไม่ค่อยได้พบเห็นกันบ่อยนักในประเทศไทย รวมทั้งประเทศอื่นๆ ที่มีกฎหมายควบคุมการแทรกแซงของบริษัทบุหรี่อย่างเข้มงวด

กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทบุหรี่นั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดเลยนอกจากเพื่อต้องการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับองค์กร อันจะเป็นการปกปิดความฉ้อฉลที่บริษัทบุหรี่กระทำต่อสังคม บริษัทบุหรี่มักให้ความสำคัญในการ "ลงทุน" กับเด็กและเยาวชนด้วยหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นนักสูบหน้าใหม่ ทดแทนกลุ่มผู้สูบบุหรี่รายเดิมที่ต่างก็เจ็บป่วยและเสียชีวิตจากพิษภัยของบุหรี่อย่างมากมายทุกปี

บุหรี่ไม่เพียงจะทำร้ายสุขภาพ แต่ยังเป็นการทำลายการพัฒนาประเทศ เพราะเมื่อเด็กหรือเยาวชนมีปัญหาทางสุขภาพ ก็จะส่งผลต่อการเรียนและการทำงาน ที่สำคัญรัฐต้องรับภาระในการดูแล รักษาโรคที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่ ซึ่งโรคร้่ายเหล่านี้ต้องใช้งบประมาณมากมายมหาศาล 

องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560 นี้ว่า "บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา" ที่ต้องการให้นานาประเทศเล็งเห็นถึงความร้ายกาจของบริษัทบุหรี่ และต้องการสนับสนุนให้เกิดมาตรการควบคุมการแทรกแซงของบริษัทบุหรี่ในด้านต่างๆ เป็นการปกป้องคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลโดย : วรวรรณ จิรธนาพิวัฒน์ กองบรรษธิการ Smartonline 

วันที่ 30 มิถุนายน 2560