"รพ.จุฬาฯ จัดเขตปลอดบุหรี่"

คอลัมน์ความเคลื่อนไหว

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ มาร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ และชมนิทรรศการเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ เพื่อกระตุ้นเตือนใจให้ผู้สูบบุหรี่ รู้ถึงพิษภัยร้ายแรงของการสูบบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง และให้ลด ละ เลิกสูบ มีการจัดทำป้ายรณรงค์สัญลักษณ์ "Green Hospital" เขตห้ามสูบบุหรี่ ทั่วตามพื้นที่สำคัญในเขตของโรงพยาบาล เพื่อเป็นการสร้างการร้บรู้และปลูกจิตสำนึกแก่ผู้ที่มาใช้บริการ ว่าโรงพยาบาลเป็นเขตห้ามสูบและปลอดบุหรี่

ด้วยตระหนักและให้ความสำคัญของการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมส่งเสริมการรักษาสุขภาพควบคู่กันมาตลอด ปีนี้จึงได้ตอกย้ำสร้างเขตปลอดบุหรี่ภายในโรงพยาบาล นอกเหนือจากการสร้างพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่เดิม ยังสร้างเขตปลอดบุหรี่ไว้อย่างชัดเจน จำนวนหลายจุด เพื่อสุขภาวะที่ดีของบุคลากรและผู้ที่มาใช้บริการ

ข้อมูลโดย : กองบรรณาธิการ Smartonline

วันที่ 12 มิถุนายน 2560