พิธีอุปสมบท "เลิกบุหรี่ สร้างสุขภาพดี เป็นราชพลี ถวายองค์ราชัน"

คอลัมน์ 108 ไอเดียเจ๋ง

สร้างเมืองปลอดบุหรี่ : เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560 ศูนย์การแพทย์ฯ มศว. ปูทางจังหวัดนครนายกปลอดบุหรี่ ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ จ.นครนายก เป็นประธานเปิดงาน "วันงดสูบบุหรี่โลก" ณ ลานราชพฤกษ์ ศูนย์การแพทย์ฯ มศว. มี ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ  รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา และคุณเมตตา รุ่งรัตน์  ดารานักแสดงอาวุโส ศิลปินปลอดบุหรี่ ดีเด่นปี 2559 แคทอทิตยา และนักเรียน นิสิตนักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน 

โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การเดินรณรงค์โดยเหล่านักรณรงค์ที่ได้เข้าร่วมในโครงการเลิกบุหรี่และนักรณรงค์ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่  ที่เป็นไฮไลท์ของงานรณรงค์ปีนี้ คือ การจัดงานอุปสมบทให้กับผู้ที่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ โดยในขบวนแห่ จะมีสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับพระ จะมีสัญญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ ได้การรณรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงพิษภัยของบุหรี่ ที่ในปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดคำขวัญไว้ว่า "บุหรี่ : เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนา" 

ศูนย์การแพทย์ฯ มศว ร่วมกับหน่วยงานราชการทุกระดับในจังหวัด ตระหนักถึงภัยคุกคามนี้ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างค่านิยมในเด็กและเยาวชน Gen Z รณรงค์ให้คนนครนายกได้รับทราบถึงพิษภัยของบุหรี่ การจัดเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่กฎหมายกำหนด วัดปลอดบุหรี่ ชุมชนปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และพร้อมที่จะร่วมกับทุกๆ ฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดนครนายกเป็นต้นแบบจังหวัดปลอดบุหรี่ในระดับประเทศต่อไป 

ข้อมูลโดย สุขฎิพจน์ พรศรี กองบรรณาธิการ Smart online

วันที่ 19 มิถุนายน 2560