สื่อศิลปะแบบปลอดบุหรี่

คอลัมน์เก็บมาฝาก 

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมประกวดโปสเตอร์เป็นสื่อรณรงค์ภายในโรงเรียน เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายและพิษภัยบุหรี่ ที่มีต่อเยาวชนไทย ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน โดยคุณครูเผด็จ ภักดีนวล ได้นำมาบูร ณาการร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาทัศนศิลป์  "เป็นการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยี" เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา

เมื่อปี 2556 คุณครูเผด็จเป็นผู้ที่ริเร่ิมการรณรงค์ สร้างสรรค์งาน "ศิลปะปลอดบุหรี่ในโรงเรียน" ที่โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โดยร่วมกับนักเรียนในโรงเรียน เพ้นท์ทุกอย่างเพื่อ (รณรงค์) ไม่สูบบุหรี่" โดยใช้แท้งก์น้ำเก่า แล้วให้นักเรียนวาดสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่  เป็นการทำแท้งก์น้ำเก่าให้กลายเป็นแท้งก์น้ำที่สวยงามและเป็นสื่อรณรงค์ไปด้วย 

ที่มา : ข้อมูลโดย ครูเผด็จ ภักดีนวล  วันที่ 3 กรกฎาคม 2560