หนุนรุ่นจิ๋ว ช่วยรุ่นใหญ่ สกัดควันร้ายบุหรี่ ....

คอลัมน์เรื่องเล่า จ.กระบี่

นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอเหนือคลอง เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ Gen Z ไม่สูบบุหรี่ โดยความร่วมมือของสื่อมวลชนกระบี่อาสาเพื่อจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่ โรงเรียนบ้านตล่ิงชัน โรงพยาบาลเหนือคลอง และภาคีเครือข่ายนักรณรงค์ในอำเภอ 

ด้วยตระหนักว่า บุหรี่เป็นสิ่งเสพติดที่ถูกกฎหมาย บุหรี่ยังเป็นประตูสู่สิ่งเสพติดชนิดร้ายแรงอื่นๆ และบุหรี่ยังมีอันตรายต่อคนสูบและผู้ใกล้ชิดรอบข้างอีกด้วย ที่รู้จักและเรียกว่า "ควันบุหรี่มือสอง และมือสาม" บุหรี่ยังเป็นส่ิงที่เข้าถึงง่ายมากๆ ทั้งเด็กและเยาวชน  นำมาซึ่งปัญหาสุขภาพ ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ

กิจกรรมในครั้งนี้ จึงถือเอาวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งตรงกับวันต่อต้านยาเสพติด เป็นการรณรงค์และขับเคลื่อนให้ประชาชนและนักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยจากการสูบบุหรี่ และควันบุหรี่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความสูญเสียของครอบครัว ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับเด็กนักเรียน จะช่วยให้นักเรียนและบุคคลภายในครอบครัวปลอดภัยจากบุหรี่และยาเสพติด อีกทังยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง 

มีกิจกรรมสร้างสรรค์ประกวดเขียนคำขวัญรณรงค์งดสูบบุหรี่และต่อต้านยาเสพติด การให้ความรู้แก่นักเรียนในหัวข้อ "เยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยบุหรี่และยาเสพติด" โดยกลุ่มสื่อมวลชนกระบี่อาสาฯ 

ข้อมูลโดย สุพมาศ พรหมมาส กองบรรณาธิการ smartonline

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560