"การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16" 24-26 กรกฎาคมนี้

คอลัมน์ห้องสมุด ศจย.

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 นี้ เป็นครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อเรื่อง  "บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" Tobacco : A Threat to Sustainable wealth and Sustainability ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

ประวัติการจัดงานประชุมวิชาการฯ นี้ เริ่มจัดเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 จัดโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2532 ช่วงที่บริษัทบุหรี่นอกกดดันให้รัฐบาลไทยเปิดตลาดบุหรี่ เป็นการประชุมเพื่อรณรงค์คัดค้านการเปิดตลาด จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับชมรมแพทย์ชนบท ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2544 โดยสำนักควบคุมยาสูบ กรมการแพทย์ จัดที่พัทยา และครั้งที่ 4 จนถึงครั้งนี้ ครั้งที่ 16 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เป็นเจ้าภาพมาโดยตลอด ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการควบคุมยาสูบ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประเด็นการประชุมในแต่ละปี ก็จะอิงกระแส ณ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในตอนนั้นๆ 

การจัดเวทีประชุมวิชาการฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่ภาคีผู้ร่วมจัดงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายจะได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้านวิชาการและประสบการณ์การดำเนินงานควบคุมยาสูบ และเชื่อมประสานความร่วมมือในกลุ่มบุคคล องค์กร สถาบันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน มีส่วนร่วมในการแสดงพลังการควบคุมยาสูบของประเทศไทย  

ในปีนี้ ท่านจะได้พบกับการเสวนาในหัวข้อ 

1. การเปลี่ยนภูมิทัศน์เศรษฐกิจการเมืองโลกกับการควบคุมยาสูบ 

2. ตีแผ่ : บุหรี่ไฟฟ้า/บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

3. เปิดศักราชใหม่ พรบ.ควบคุมยาสูบผลิตภัณฑ์ยาสุบ พ.ศ.2560 

4. ภูมิปัญญาและนวัตกรรมช่วยเลิกบุหรี่ในยุคไทยแลนด์ 40

นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง  "R2R การช่วยเลิกบุหรี่" "ผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมยาสูบ" รวมถึง "ผลงานวิจัยการสร้างความรู้ใหม่" และจะได้ร่วมกันสร้างกระแสรณรงค์ใน "โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน"

บุคคลใดต้องการเข้าร่วมประชุม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ : 02 - 354-5346 มือถือ : 094 448-6295 เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trc.or.th 

ข้อมูลโดย หริสร์ ทวีพัฒนา นักวิชาการจาก ศจย. กองบรรณาธิการ Smartonline

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

เอกสารดาวน์โหลด