ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษางดบุหรี่ อิ่มบุญ สุขภาพดี ชีวีมีสุข ไร้ควันบุหรี่

คอลัมน์ 108 ไอเดียเจ๋ง

คลินิกฟ้าใสศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มศว นครนายก ร่วมกับวัดฝั่งคลอง อ.ปากพลี วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก สำนักพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก คณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเกาะหวาย โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร และชาวบ้าน เดินรณรงค์มีป้าย ลด ละ เลิกบุหรี่ ในเทศกาลเข้าพรรษา พร้อมโบกพัดสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ในขบวนแห่เทียนเข้าพรรษางดบุหรี่

รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาควิชากอายุรศาสตร์  ได้ให้ความรู้เรื่อง "กฏหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560" ที่ออกมาเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน เพื่อให้นักเรียนกลับไปบอก พ่อแม่ ญาติ ถึงอันตรายและพิษภัยของการสูบบุหรี่ ทำให้เป็นโรคมะเร็ง และอื่นๆ อีกมากมาย ที่สุดแสนทรมาน และสร้างกระแสการบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่ ที่บังคับใช้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผานมา ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตาม และช่วยกันเป็นหูเป็นตา อย่างเช่น ร้านค้าไม่ขายบุหรี่ให้กับเด็กและเยาวชนที่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี ห้ามแบ่งซองแยกมวนขาย ห้ามโฆษณาส่งเสริมการขาย และที่สำคัญคือ ห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบมีโทษจับ ปรับเป็นเงิน 5,000 บาท 

หลังจากนั้น ได้ร่วมกันถวายด้ามเทียมพรรษา แด่ พระภิกษุสงฆ์ เพื่อจุดเทียนพรรษาทุกวัดในเขตอำเภอปากพลี โดยมีพระครูวิริยานุโยค เจ้าคณะอำเภอปากพลี เทศน์ เชิญชวน ญาติโยม งดบุหรี่เข้าพรรษานี้ และให้นักเรียนได้รู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ โดยใช้ตาลปัตรสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ "อโรคยา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ" โดยมีสื่อมวลชนทั้งช่อง 7 และช่อง 3 มาทำข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันทั้งประเทศ เพื่ออนาคตของลูกหลานไทย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 

ข้อมูลโดย สุขฏิพจน์ พรศรี กองบรรณาธิการ Smartonline วันที่ 8 กรกฎาคม 2560