สื่อกองทัพบก ภาค 2 และภาค 4 ร่วมป้องกันนักสูบหน้าใหม่

คอลัมน์ บทบาทสื่อมวลชนสร้างสังคมปลอดบุหรี่ 

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้จัดสัมมนาสื่อกองทัพ เพื่อให้ข้อมูลและสถานการณ์การสูบบุหรี่ในประเทศไทย ที่การสูบบุหรี่จะเพิ่มขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกๆ ฝ่ายในสังคมไทยจะได้ร่วมมือกันในการปกป้อง Gen Z ไม่สูบบุหรี่  จัดไปแล้ว 2 ครั้ง กองทัพภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) และภาค  3 (กรุงเทพฯ) และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 สื่อกองทัพภาค 2 (ตะวันออกเฉียงเหนือ) และสื่อกองทัพภาค 4  (ภาคใต้) เพื่อให้ครอลคลุมกองทัพทุกภาค ซึ่งสื่อได้ร่วมกันระดมความคิดในฐานะสื่อ จะมีบทบาทการรณรงค์เพื่อช่วย Gen Z ไม่สูบ ได้อย่างไร?

ในฐานะสื่อมวลชน ได้ช่วยกันระดมถึงจุดแข็งสำคัญ ที่สามารถทำได้ คือ 

1. สามารถจัดผังรายการได้เอง สามารถแทรกเนื้อหา สาระ เรื่องเกี่ยวกับบุหรี่และนำเสนอได้อย่างต่อเนื่อง

2. สามารถออกอากาศครอบคลุมได้เต็มพื้นที่ และสำหรับสถานีที่อยู่ติดชายแดนจะได้กลุ่มพิเศษเพิ่มจากประเทศเพืื่อน บ้านที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่อง อย่างเช่น สปป.ลาว ประเทศกัมพูชา 

3. ทุกครั้งที่จัดรายการ พูดแทรกเรื่องกฎหมายใหม่ที่ควรรู้ ซ้ำๆ และบ่อยๆ เพื่อให้คนฟังชินและเกิดความเข้าใจ แล้วนำไปปฏิบัติตามหัวข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้อง  

4. ให้ข้อมูลรณรงค์ สื่อประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือกับวิทยุชุมชน อบต. เทศบาล โรงเรียน รวมถึงสื่อท้องถิ่นเอกชน ให้พูดรณรงค์ผ่านเสียงตามสายที่รับผิดชอบ 

5. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้กลุ่ม Gen Z ให้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น ประกวดออกแบบสื่อรณรงค์ ทำลานกีฬาปลอดบุหรี่ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ หรือประกวดดีเจเยาวชนพันธ์ุใหม่ จัดรายการแทรกเรื่องรณรงค์บุหรี่

6. เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนในการไม่สูบบุหรี่ หรือ ลด ละ เลิกบุหรี่ สร้างเครือข่ายและสร้างครอบครัวไม่สูบบุหรี่  ในฐานะสื่อมวลชนที่เป็นต้นแบบดีๆ 

7. ร่วมกันสร้างจิตสำนึกและทำส่ิงแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง เริ่มจากทำพื้นที่ปลอดบุหรี่ให้เป็นจริงตามที่กฎหมายกำหนด และขยายวงกว้างขึ้น เป็นสังคมปลอดบุหรี่ต่อไปอย่างยั่งยืน 

นี่คือจุดแข็งของสื่อมวลชน ผู้มีบทบาทสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม ขอขอบคุณในความร่วมมือของกองทัพบกที่นอกจากจะปกป้องประเทศแล้ว ยังทำหน้าที่ปกป้องลูกหลานไทยพ้นภัยบุหรี่ เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดคำขวัญการรณรงค์ในปีนี้ว่า "บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนาประเทศ" นั้นเป็นเรื่องจริง

ข้อมูลโดย : กองบรรณาธิการ smartonline

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560