"ปฏิญญาร่วมกัน" สร้างสังคมปลอดบุหรี่

คอลัมน์ห้องสมุด ศจย.

จบไปแล้วสำหรับงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ผู้แทนจากเครือข่ายควบคุมยาสูบต่างๆ ทั่วประเทศ  จำนวน 616 คน จาก 54 จังหวัด ขอประกาศปฏิญญาร่วมกัน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย ในการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ในการลดอัตราการบริโภคยาสูบของคนไทย ด้วยตระหนักว่า  

1.การเสพติดบุหรี่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพ และควันบุหรี่ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใกล้ชิด บุหรี่จึงไม่ใช่สินค้าปกติเหมือนสินค้าอื่นทั่วไป แต่เป็นสินค้าที่ฆ่าผู้บริโภคตัวเอง ตายก่อนเวลาอันควรถึงปีละมากกว่า 50,000 คน 

2.การสูบบุหรี่ในคนไทยยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง มีจำนวนคนสูบถึง 10.9 ล้านคน เป็นผู้ชายร้อยละ 40 และแต่ละปีมีเยาวชนเสพติดบุหรี่ใหม่กว่า 200,000 คน ซึ่ง 140,000 คนจะติดไปตลอดชีวิต 

3.โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" มุ่งหวังแก้ปัญหาการบริโภคยาสูบ ด้วยการทำให้คนสูบบุหรี่เลิกสูบให้มากที่สุด โดยตั้งเป้าหมายคนเลิกบุหรี่ได้ 3 ล้าน ภายใน 3 ปี (มิ.ย.2559-2562)

การแก้ปัญหาการบริโภคยาสูบไม่สามารถสำเร็จได้โดยบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง จึงขอปฏิญญาร่วมกันว่า 

หนึ่ง : ขอเชิญชวญให้คนที่สูบบุหรี่เข้าร่วม "โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน" เพื่อเลิกสูบบุหรี่เพื่อตนเองและคนที่คุณรัก 

สอง : จะรวมมือกันส่งเสริมให้การไม่สูบบุหรี่ เป็นค่านิยม และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมไทย

สาม : ร่วมกันสร้างความเข้มแข็ง ในการดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบ ในทุกระดับ ในทุกชุมชน และทุกองค์กร 

ทั้งนี้ เพื่อสุขภาวะของประชาชนไทย ทุกเพศ ทุกวัย อย่างทั่วถึงและเสมอหน้ากัน 

ข้อมูลโดย หริสร์ ทวีพัฒนา กองบรรณาธิากร Smartonline

วันที่ 2 สิงหาคม 2560