"โคราช 2+7 คุ้มครองเด็กและเยาวชน"

คอลัมน์รอบรั้วโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

จากสถิติปี 2558 ในจังหวัดนครราชสีมามีผู้สูบบุหรี่ถึง 42,315 คน คิดเป็นร้อยละ 20.82 ส่วนสถิติการสูบบุหรี่ของเยาวชนอยู่ระหว่างการเก็บสำรวจ แต่ก็มีแนวโน้มว่าตัวเลขอัตราการสูบบุหรี่ในเยาวชนจะสูงขึ้น

 

เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน เครือข่ายครูโคราชเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งมีครูวิชมัด งามจิตร จากโรงเรียนบุญวัฒนา สังกัด สพม.เขต 31 และ ครูสมหมาย กิตติภัทรชัย โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครราชสีมา เขต 4 เป็นครูแกนนำในการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ แผนงานของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เห็นถึงความสำคัญของ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลต่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงได้ผลักดันให้เกิดนโยบายในระดับจังหวัดน โดยการดำเนินโครงการ "โคราช 2+7 คุ้มครองเด็กและเยาวชน"

เลข 2 หมายถึง มาตรการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ว่าด้วยการห้ามขายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และการห้ามขายบุหรี่แบบแบ่งซองขาย

เลข 7 หมายถึง 7 มาตรการเพื่อทำโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นมาตรการที่เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้ร่วมกันถอดบทเรียน และใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานภายในโรงเรียน และผลักดันให้โรงเรียนดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยการสนับสนุนสื่อรณรงค์ และงบประมาณจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

เครือข่ายครูโคราชเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มีจุดแข็ง คือการได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดกับหลาย ๆ หน่วยงาน อาทิเช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาที่ได้ผลักดันโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ และดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ องค์กรสื่อ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญและเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยหนุนเสริมการผลักดันนโบายครั้งนี้ ให้สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย และครอบคลุมพื้่นที่ในจังหวัดเนื่องจากนครราชสีมามีพื่นที่กว้่างมาก ซึ่งเครือข่ายครูโคราชจะร่วมเป็นหนึ่งพลังสำคัญด้วย  นายอนันต์ เพียรเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา  

ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ Smartonline

วันที่ 24 สิงหาคม 2560