"มะเร็งปอด ยังคงครองแชมป์"

คอลัมน์รายงานพิเศษ

 

แต่ละคนที่เสียชีวิต 

- เฉลี่ยอายุสั้นลงคนละ 12.6 ปี 

- เฉลี่ยป่วยหนักจนสูญเสียคุณภาพชีวิตคนละ 2.27 ปี

 

 

ข้อมูลโดย : คณะทำงานศึกษาภาระโรคฯ

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข มิถุนายน 2560 

วันที่ 21 สิงหาคม 2560