สธ.ประกาศ 3 ฉบับ ลงประกาศราชกิจจาแล้ว

คอลัมน์ จับกระแส

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับล่าสุด ซึ่งเป็นอนุบัญญัติฯ ที่อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ตามที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) ให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้ 

1) ประกาศ สธ.เรื่องกำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ 3 กุมภาพันธ์ 2562 

2) ประกาศ สธ.เรื่องลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ 6 พฤศจิกายน 2561 

3) ประกาศ สธ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงคำหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือจูงใจให้บริโภค ในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุง พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ 4 พฤษภาคม 2562

สำหรับเครื่องหมาย (สติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่) ที่ติดไว้เดิม สามารถติดแสดงต่อไปได้อีก 1 ปี โดยไม่จำเป็นต้องลอกเปลี่ยนใหม่ 

สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ฉบับดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค http://btc.ddc.moph.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ โทร.02 590 3852 E-mail:tobaccolaw.btc@gmail.com

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561