5 อันดับมะเร็งฮิต ที่คนไทยเป็นมากที่สุด

คอลัมน์ : เก็บมาฝาก

สถานการณ์ของโรคมะเร็งในภาพรวมของประเทศไทย จากสถิติ พบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 16 ของต้นเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด สูงกว่าอันตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และโรคหัวใจเฉลี่ย 2 ถึง 3 เท่า หรือมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเฉลี่ย 8 รายต่อชั่วโมงในปี พ.ศ.2561 พบว่า มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ โดยประมาณอยู่ที่ 170,495 ราย และเสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ 114,199 รายสำหรับ 5 อันดับแรกของมะเร็งที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ 

1.มะเร็งตับและท่อนํ้าดี 79.37%  2.มะเร็งลำไส้ใหญ่ 76.36%  3.มะเร็งปากมดลูก 71.58% 4.มะเร็งเต้านม 63.93% 5. มะเร็งปอด ,หลอดลม 63.73%

โดยจำแนกตามเพศได้ดังนี้ 

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง   

1 ใน 3 ของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากมะเร็ง เกิดจากากรมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไป การรับประทานอาหารประเภทผักและผลไม้ที่น้อยเกินไป รวมทั้งการขาดการออกกำลังกายที่เพียงพอ หมั่นดูแลตัวเองรักษาสุขภาพ เพื่อตัวเองนะคะ   

 

ข้อมูล : สำนักข่าวไทย Online

อ้างอิง : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

             สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560

Smartnew เผยแพร่ 19 มิถุนายน 2563