ปัจจัยเสี่ยง ที่หลีกเลี่ยงได้

คอลัมน์สารจากเยาวชน : SMART Online เดือนมกราคม 2560 

ขอต้อนรับศักราชใหม่ ด้วยวารสาร SMART รูปแบบใหม่ที่ Upgrade ให้เข้ากับยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว นำเสนอในรูปแบบของวารสาร Online คอลัมน์สารจากเยาวชนขอเร่ิมต้นปีใหม่นี้ด้วยโครงการดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในเรื่องการลดการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เร่ิมกันที่จังหวัดศรีสะเกษ มีการสำรวจของศูนย์วิจัยปัญหาสุราแห่งชาติ ถึงสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ มีสถิติความเสี่ยงทางด้านสุขภาพที่ทำให้เด็กและเยาวชนประสบกับปัญหาทางสังคม คือมีอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และอัตราการเพิ่มจำนวนของนักดื่มหน้าใหม่อยู่ที่อันดับ 5 ของประเทศ โดยเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่ม Generation Z หรือ Gen Z วัยรุ่นยุคที่เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวก มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ เรียนรู้ได้เร็ว และที่สำคัญสามารถตกเป็นเหยื่อของสื่อการโฆษณาเชิญชวนเข้าไปทดลองส่ิงเสพติดและบุหรี่รูปแบบต่างๆ 

จากสถานการณ์ ดังกล่าว ทำให้กลุ่มสมาพันธ์เด็กและเยาวชน ได้จัดกิจกรรม "Gen Z สืบสานปณิธานความดี รณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมคนรุ่นใหม่ไม่สูบไม่เสพ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ "ที่ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่า "การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นี่ฉันเห็นด้วย" 

กิจกรรมรณรงค์ดีๆ และสร้างสรรค์ของกลุ่มเด็กสมาพันธ์น ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จะได้นำมาเล่าสู่กันฟังทาง SMART Online ในโอกาสต่อไป สวัสดีครับ 

ข้อมูลโดย พชรพรรษ์ ประจวบลาภ