อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่

คอลัมน์ : รอบรั้วโรงเรียนปลอดบุหรี่

การดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่มา 1 ทศวรรษ สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดโรงเรียนปลอดบุหรี่มีความก้าวหน้า ยั่งยืนและพัฒนา และเรายังมองหาเป้าหมายใหม่ ที่ท้าทาย และน่าสนใจ ซึ่งก็คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นเขตปลอดบุหรี่ซึ่งสอดคล้องกับมติมหาเถรสมาคม คือ 1.การจัดเขตปลอดบุหรี่ในวัดตามกฎหมาย 2.ทำอย่างไรพระไทยจึงไม่สูบบุหรี่ 3.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้วัดศาสนสถานดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 4 แนวทางการปฏิบัติวัดปลอดบุหรี่ และสอดรับกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช 2560 "พระดูแลพระ โยมดูแลพระ และพระช่วยเหลือโยม"

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูและพระครู สามเณร และสามเณรที่สูบบุหรี่ ได้แบ่งเป็น 3 ช่วงการอบรม โดยช่วงเช้าจะเป็นกลุ่มครูและพระครู เริ่มจากการใช้คำถามว่า “ทำไมต้องโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่”  จากนั้นเป็นการให้ความรู้เรื่องบุหรี่ กระบวนการช่วยสามเณรให้เลิกสูบบุหรี่ แนวทางและวางแผนการดำเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่

ในช่วงบ่ายใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มสามเณร 61 รูป ตั้งแต่ให้ความรู้เรื่องบุหรี่ คลิปเรื่องบุหรี่ต่าง ๆ และทดลองสารทาร์ในควันบุหรี่ จากนั้นใช้กระบวนการพูดคุย สอบถาม และทำแบบทดสอบต่างๆ กับกลุ่มสามเณรที่สูบบุหรี่จำนวน 24 รูป เพื่อประเมินผลระดับการติดบุหรี่

พบว่า ท่านเจ้าอาวาสและพระพี่เลี้ยงได้มีกระบวนการทำให้สามเณรเลิกสูบบุหรี่มาตั้งแต่เปิดเทอม (1 กรกฎาคม) โดยการทำข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งในครั้งแรกสามเณรเสนอว่าถ้าใครสูบให้แสดงตนว่าสูบและให้พยายามเลิกสูบ แต่ถ้าไม่แสดงตนว่าสูบแต่พบเจอว่าสูบบุหรี่สามเณรจะออกจากวัดไป แต่ทางท่านเจ้าอาวาสและพระพี่เลี้ยงปรับเป็นเพียงถ้าพบการสูบจะถูกตี 25 ครั้ง แต่ถ้าพบครั้งต่อไปจะถูกตี 2 เท่าจากครั้งก่อนหน้า ซึ่งพบว่าสามเณรเคยถูกตีสูงสุดคือ 50 ครั้ง ส่งผลให้สามเณรทั้ง 24 รูปเลิกบุหรี่มาได้แล้วเฉลี่ย 30 วันเป็นอย่างต่ำและไม่จำเป็นต้องใช้มะนาวเป็นตัวช่วยแล้ว แต่มี 5 รูปที่ยังขอใช้ตัวช่วย

การเปิดตัวโครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรมหาสวัสดิ์วิทยาปลอดบุหรี่อย่างสวยงาม และคงจะต้องใช้เวลาอีกร่วม 1 ปี ในการติดตาม เสริมพลังและถอดบทเรียนเพื่อที่จะนำกระบวนการที่มีประสิทธิภาพไปใช้ในการขยายผลในการดำเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่ทั่วประเทศต่อไป

ข้อมูลโดย วราภรณ์​ หงษ์ดิลกกุล เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ส่วนกลาง

Smartnew เผยแพร่ 27 สิงหาคม 2563