การศึกษา รณรงค์เลิกสูบบุหรี่เด็ดขาดช่วงโควิด 19 ระบาด ได้ผล!

คอลัมน์ : จับกระแส

ศจย.เผยถึงการศึกษา การรณรงค์ชวนคนเลิกสูบบุหรี่เด็ดขาด ในช่วงโรคโควิด 19 ที่ยังแพร่ระบาดทั่วโลก ได้ผลดี แม้มีมาตรการผ่อนปรน พบคนไทยเลิกสูบบุหรี่ต่อเนื่องจนปัจจุบันมากถึง ร้อยละ 57 แนะทุกภาคส่วนเร่งศึกษา ถอดบทเรียน เสริมความแข็งแกร่งแคมเปญ เพื่อเป็นฟันเฟืองให้ไทยคงสถานะประเทศที่จัดการปัญหาโรคระบาดอุบัติใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เผยผลสำรวจ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนหลังผ่อนปรนโควิด 19 แบบควิกโพล ในช่วงมาตรการผ่อนปรนสถานการณ์โควิด 19 (COVID-19) เพื่อนำข้อมูลไปใช้พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพ และรณรงค์ให้คนไทยเลิกสูบบุหรี่ตลอดระยะเวลาที่ไวรัสก่อโรคโควิด 19 ยังระบาด พบว่า มีเรื่องน่ายินดี จากการสำรวจทางออนไลน์ทั่วประเทศในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2563 ที่รัฐบาลเริ่มผ่อนปรนมาตรการต่างๆ มากขึ้นนั้น คนไทยส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21-60 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 75.8 และสูบบุหรี่มากถึง ร้อยละ 87 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในทางที่ดีขึ้น

โดยประชาชนที่เลิกสูบบุหรี่ในช่วงโควิด 19 ระบาดหนัก ยังคงเลิกสูบอย่างต่อเนื่องแม้จะเข้าสู่ระยะผ่อนปรนมีมากถึง ร้อยละ 57 ส่วนผู้ที่กลับมาสูบมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่น้อยลงกว่าเดิม ร้อยละ 56.8 แต่มีส่วนที่ต้องเฝ้าระวังเช่นกัน เพราะผลสำรวจพบว่า มีกลุ่มที่เลิกสูบบุหรี่ได้แล้วในช่วงโควิด 19 ระบาดหนัก กลับมาสูบบุหรี่ใหม่อีกครั้ง ร้อยละ 43

ขณะที่ประชาชนทั่วไปมีความกังวัลอย่างมากต่อควันบุหรี่มือสองและควันบุหรี่มือสามจากผู้สูบบุหรี่ที่อยู่รอบตัว ในช่วงที่วิกฤตโควิด 19 ยังไม่มีวัคซีนรักษาอย่างเป็นทางการถึงร้อยละ 64.7  “การรณรงค์ขอความร่วมมือให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่จากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผ่านการให้ความรู้ตามช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ในช่วงโควิด 19 ระบาด ถือว่าประสบความสำเร็จไม่น้อย และยังส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แต่ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ เนื่องจากทั่วโลกยังไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัสก่อโรคโควิด 19 ที่สามารถใช้งานได้จริง และเมื่อรัฐบาลเริ่มออกมาตรการผ่อนปรน กลุ่มที่เคยเลิกสูบบุหรี่ได้ในช่วงโควิดระบาดบางส่วนได้หวนกลับมาสูบใหม่อีกครั้ง แม้จะสูบในปริมาณที่น้อยลงก็ตาม

ดังนั้นจึงต้องเร่งศึกษา ถอดบทเรียน ว่าควรเสริมความแข็งแกร่งในการรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่เด็ดขาดช่วงไวรัสโค วิด 19 ยังระบาด ในจุดไหน อย่างไร ทั้งองค์ความรู้อัพเดทใหม่ รูปแบบ วิธีการ ข้อความใช้สำหรับสื่อสาร ช่องทางการเผยแพร่ เพื่อเป็นฟันเฟืองหนึ่งให้ไทยคงสถานะประเทศ ที่สามารถจัดการปัญหาโรคระบาด อุบัติใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชีวิตคนในประเทศปลอดภัยเหมือนอย่างที่แล้วมา ส่วนผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่สามารถโทรปรึกษาสายเลิกบุหรี่ 1600 หรือ คลินิกเลิกบุหรี่ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้” ผอ.ศจย. กล่าว

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม saowaporn@hotmail.com และ bat_mamsao@yahoo.com

ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์

Smartnews เผยแพร่วันที่ 2 กันยายน 2563