อบต.บุ่งหวาย ก้าวสู่ตำบลปลอดบุหรี่ต้นแบบ ด้วยมาตรการควบคุมยาสูบที่เป็นรูปธรรม

คอลัมน์ : อปท.ขับเคลื่อนนโยบายสู่ชุมชนปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2563 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไ่ม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ อบต.บุ๋งหวาย อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดเวทีระดมความคิด และพัฒนาแผนการปฏิบัติงานเพื่อชุมชนตำบลบุ่งหวายปลอดบุหรี่ นำโดย นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ผู้ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของประชาชน เกี่ยวกับเรื่องอันตรายของบุหรี่และควันบุหรี่ ที่ท่านนายกมีประสบการณ์ตรงเคยสูบบุหรี่มา ว่ามันมีอันตรายมากมายทั้งควันบุหรี่มือสองและมือสาม  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ลักขณา เติมศิริกุล และนางสาวแสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้จัดการมูลนิธิฯ 

ภายใต้โจทย์ใน 4 ข้อ  คือ การป้องกันนักสูบหน้าใหม่, การช่วยคนเลิกสูบบุหรี่, สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่, การสร้างกระแส และประชาสัมพันธ์การรณรงค์ ซึ่งข้อสรุป คือต้องเริ่มจากการทำที่บ้านให้ปลอดบุหรี่ หัวหน้าครอบครัวต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆ การเปลี่ยนค่านิยมการสูบบุหรี่ไม่ใช่เรื่องที่เท่อีกต่อไป การปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะร้านค้าในชุมชนจะไม่ขายบุหรี่ให้กับเด็ก รวมถึงการสื่อสารการรณรงค์กับสื่อมวลชน ทั้งสื่อภาครัฐและเอกชนที่พร้อมจะให้การสนับสนุน เป็นการทำงานที่เสริมหนุนกันในทุกภาคส่วน และบุ่งหวายก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไปสู่ตำบลปลอดบุหรี่ให้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ 

ซึ่งบุ่งหวายได้มีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2560 มีคณะทำงานโครงการ “สานพลังชุมชนตำบลบุ่งหวายปลอดบุหรี่” มีการขับเคลื่อนจนเกิดมติและมาตรการจากประชาคมให้ตำบลบุ่งหวายปลอดบุหรี่ ร้อยละ 100 ตามมาตรการเขตปลอดบุหรี่ใน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

จากการสำรวจในช่วงต้นปี 2563 พบว่า ตำบลบุ่งหวายสามารถดำเนินมาตรการเกี่ยวกับร้านค้าและพื้นที่สาธารณะได้ดีเยี่ยม โดยร้านค้าใน อบต.ถึงร้อยละ 85.7 ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ที่แสดงสัญลักษณ์อย่างชัดเจน การสูบบุหรี่ของประชาชนมีการสูบ ถึงร้อยละ 91.9 โดยเฉพาะยังมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ในบ้าน 

และได้ใช้โอกาสนี้ จัดให้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ชุมชนตำบลบุ่งหวายปลอดบุหรี่ กับทุกภาคส่วนสำคัญที่จะร่วมมือ และสนับสนุนการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ประกอบด้วย อบต.บุ่งหวาย , โรงพยาบาล สถานศึกษา ศาสนสถาน, ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร, ผู้ประกอบการ ร้านค้า, และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ รวมถึงสื่อมวลชนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี 

นายก สมบูรณ์ โสภีพันธ์ ได้เล่าให้ฟังว่า "กำลังขับเคลื่อนให้คนในชุมชนเลิกสูบบุหรี่ โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ในบ้าน จะเริ่มจากการรณรงค์เชื้อเชิญให้ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนเลิกเป็นแบบอย่างให้กับลูกบ้าน ซึ่งตอนนี้ก็สามารถเลิกได้หลายท่าน และเราพยายามนำเรื่องบุหรี่เข้าไปสอดแทรกในทุกๆ กิจกรรมของตำบล เพราะเชื่อว่าการย้ำข้อมูลเรื่องบุหรี่ จะเป็นการซึมซับ และสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ได้แบบยั่งยืน" นี่คือคำยืนยันของนายกสมบูรณ์

ข้อมูลโดย : สุขสันต์ เสลานนท์ 

Smartnews เผยแพร่ วันที่ 5 กันยายน 2563