สถาบันยุวทัศน์ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2563

คอลัมน์ : สารเยาวชน

สถาบันยุวทัศน์ กับก้าวที่ 10

มุ่งสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก สถาบันยุวทัศน์ ได้จัดกิจกรรมมหกรรมเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ประจำปี 2563 “สร้างสรรค์นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาวะ เพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชนไทย” และในโอกาสครบรอบการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นปีที่ 10 ของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สถาบันยุวทัศน์ได้ใช้โอกาสเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายนนี้ ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาล 6 ข้อ ใน 3 ประเด็น พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้รัฐบาลกำหนดมาตรการสร้างเสริมสุขภาพในเด็กและเยาวชน “ประเด็นบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” (1) ขอให้คงไว้ซึ่งมาตรการห้ามนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ (2) ขอให้ลงโทษขั้นเด็ดขาดแก่ผู้จำหน่ายบุหรี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 “ประเด็นการพนันออนไลน์” (1) รัฐบาลควรปราบปรามอย่างจริงจังกับกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายที่ลักลอบเปิดช่องทางการเล่นพนันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (2) ขอให้รัฐบาลสนับสนุนบริการให้คำปรึกษาผู้มีปัญหาและได้รับผลกระทบจากการพนัน รวมถึงการสื่อสารและรณรงค์เพื่อสร้างความรอบรู้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อการรู้เท่าทันการพนัน และ “ประเด็นอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กและเยาวชน” (1) เสนอให้สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องต่อการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะประเด็นสวมหมวกนิรภัย (2) เสนอให้จัดทำข้อมูลการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

และในโอกาสครบ 10 ปี สถาบันยุวทัศน์ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชนกว่า 30 หน่วยงาน/บุคคล อาทิ นายวชิรวิชญ์ ไพศาลกุลงศ์ (ออกัส) และนายชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูร (ฟลุท) นักแสดงวัยรุ่น

นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขอชื่นชมสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงองค์กรด้านเด็กและเยาวชนอื่น ๆ ที่ร่วมขับเคลื่อนงานควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง และต้องขอบคุณไปยัง สสส. ที่เป็นกลไกสำคัญสนับสนุนให้เกิดกระบวนการทำงานสร้างเสริมสุขภาพของเยาวชนภายใต้แนวคิด “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” ซึ่งหากดูผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สสส. ทำให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีขึ้น และสร้างกลไกการสื่อสารกันเองภายในกลุ่มเยาวชนให้สูงยิ่งขึ้นอีกด้วย

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 10 ของสถาบันยุวทัศน์ฯ จากการทำงานที่ผ่านมาพบว่า การแก้ไขปัญหาในกลุ่มเด็กและเยาวชน ต้องอาศัยความเข้าใจและการเข้าถึงอย่างเป็นมิตร จึงจะทำให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นล้วนมาจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน อาทิ ปัญหาบุหรี่ - บุหรี่ไฟฟ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พนันออนไลน์ และอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งการแก้ปัญหาด้วยการใช้แกนนำเยาวชน เพื่อนเตือนเพื่อน พบว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้ผลดีมาก

ข้อมูลโดย พชรพรรษ์ ประจวบลาภ สถาบันยุวทัศน์

Smartnews เผยแพร่ วันที่ 22 กันยายน 2563