ชายหาดบางแสน เป็นพืิ้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบ ที่ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

คอลัมน์ : เก็บมาฝาก

 

ชายหาดบางแสน พื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบ

ที่ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ ยาสูบ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ ภายใต้โครงการการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบ ส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โดยมีผู้ประกอบการค้าชายหาดสาธารณะเทศบาลเมืองแสนสุข จำนวน 1,861 ราย เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร หัวหน้าโครงการการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบ ส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ ต้องการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการพื้นที่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ บุคลากร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่การท่องเที่ยวเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อสร้างจิตสำนึก ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ในการท่องเที่ยวเขตเทศบาลเมืองแสนสุข “ ชายหาดบางแสน ที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นคนในประเทศ สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้คือการลดความเสี่ยงจากโรคโควิด – 19  เมื่อชายหาดบางแสนมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ชายหาดบางแสนจึงเหมาะที่จะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบส่งเสริมการลดปัจจัย เสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ตลอดจนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว

ซึ่งผู้ประกอบการถือเป็นกำลังสำคัญที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในฐานะ เจ้าของพื้นที่ ผู้ที่ได้รับทั้งผลกระทบจากความเสี่ยง และผลประโยชน์ จึงเหมาะที่จะเป็นผู้ดูแลพื้นที่ให้ปลอดความเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ด้วยการสร้างความตระหนักให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

นาย ณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข กล่าวว่า บางแสนเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวปีละมากกว่า 2 ล้านคน สถานการณ์ที่ผ่านมา พ่อค้า แม่ค้า ต้องเจอเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทหรืออุบัติเหตุ ที่มีปัจจัยการเกิดมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบอย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองแสนสุขจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความพร้อมและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว โดยการรณรงค์ให้พื้นที่ที่ประกอบกิจการการค้าอยู่ในพื้นที่สาธารณะงดจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะตามนโยบายของกรมสรรพสามิต จากการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวจนเกิดการ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ถึงจะไม่เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะยังมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย แต่ก็ช่วยลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณชายหาดลงได้ กิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นประกาศให้รู้ว่าในอนาคตบางแสนจะ เป็นชายหาดต้นแบบที่คนมาเที่ยวรู้สึกปลอดภัยทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ สภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจะดีขึ้น และท้ายที่สุดผลประโยชน์จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการร้านค้าและพื้นที่ตาม แนวคิด “เที่ยวบางแสน สุขใจ ปลอดภัยไม่เสี่ยง”

นาย เกษม ชำนิสัมพันธ์ ประธานแผงลอยอาหารเครื่องดื่มชายหาดบางแสน กล่าวว่า เมื่อเทศบาลเมืองแสนสุขมีนโยบายให้ชายหาดบางแสนเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดเหล้าและบุหรี่ ผู้ประกอบการร้านค้าบนชายหาดบางแสนก็พร้อมที่จะปรับตัวและปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะเป็นผลดีกับนักท่องเที่ยว การห้ามดื่มสุราและสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงได้หลาย อย่าง แม้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นสินค้าหลักที่ทำรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้า แต่เชื่อไม่กระทบการท่องเที่ยว เพราะมีนักท่องเที่ยวที่ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ก็อยากมาเที่ยวชายหาดบางแสนเพิ่มขึ้น เพราะสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการพักผ่อนและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถึงผู้ค้าจะเสียรายได้จากการห้ามจำหน่ายเหล้าบุหรี่ แต่ก็มีรายได้จากทางอื่นมาเพิ่มขึ้น เพราะนักท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนเข้ามา

ที่มา : TNN Online ขอบคุณภาพข่าว

Smartnews เผยแพร่ 30 พฤศจิกายน 2563