รวมพลัง Gen Z รู้เท่าทัน (บริษัท) บุหรี่ไฟฟ้า

คอลัมน์ : จับกระแส

รวมพลัง Gen Z  รู้เท่าทัน (บริษัท) บุหรี่ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นัดรวมพล Gen Z Academy รุ่นที่ 3 จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ Gen Z Academy รุ่นที่ 3 เพื่อให้ Gen Z มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและกล้าแสดงออก รวมถึงการแสดงบทบาทในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านควบคุมยาสูบในพื้นที่ของตัวเอง โดยการเชื่อมประสานร่วมกับกิจกรรมหลักของโรงเรียน ชุมชน โดยใช้การสร้างกระแสสังคม สื่อสารผ่านช่องทาง social media ที่เยาวชนมีความสนใจ

ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมดเป็นแกนนำเยาวชน Gen Z คุณครู และพี่เลี้ยง จากพื้นที่ที่ร่วมดำเนินโครงการโครงการเยาวชน Gen Z ร่วมขับเคลื่อน เฝ้าระวัง และรณรงค์ที่ไหน ๆ ก็ปลอดบุหรี่ จาก พื้นที่ 4 ภาค 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, เพชรบูรณ์, ขอนแก่น, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ภูเก็ต, กระบี่, ราชบุรี และ ชลบุรี จำนวนกว่า 150 คน

โดยหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ Gen Z Academy ครั้งที่ 3 นี้ จะเน้นเรื่อง การให้แกนนำ Gen Z ได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอันตราย และการรู้เท่าทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ไฟฟ้า ที่บริษัทบุหรี่พุ่งเป้าหมายไปที่เยาวชน Gen Z เช่นเดียวกับบริษัทบุหรี่ มีหลักฐานจำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน จะเห็นได้จากผลการสำรวจในสหรัฐอเมริกา พบว่า หลังจากที่บุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาวางจำหน่าย อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในนักเรียนมัธยมของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น อย่างก้าวกระโดดกว่า 900% ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2561 ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 พบการใช้บุหรี่ในนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลาย ร้อยละ 27.5 และมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 10.5 โดยคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 5.2 ล้านคน[1] ในขณะที่ผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 24 ปี กลับพบอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 4.0 ในปี พ.ศ.2557 เป็นร้อยละ 3.2 ในปี พ.ศ.2561[2] และยังพบว่าร้อยละ 40.0 ของวัยรุ่นอายุ 18-24 ปีที่ สูบบุหรี่ไฟฟ้า ไม่เคยสูบบุหรี่ธรรมดามาก่อน[3]  จากหลักฐานข้างต้น จึงไม่สอดคล้องกับข้ออ้างของบริษัทบุหรี่ที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าถูกออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ธรรมดา

โดยมีพี่วิทยากร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า หลายท่าน อาทิเช่น (พี่หมอเกด) ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมยาสูบจากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, (พี่อัฟ) พชรพรรษ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย, (พี่เอท) จิระวัฒน์ อยู่สะบาย รองผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (พี่ปริ้นท์) ปริญญา ดาระสุวรรณ์ นักวิชาการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (พี่จั้ม) ธัญชนก คีรีวงค์ และ (พี่วิน) ณพวีร์ ไหลพานิช จากกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยมี พี่ฮาริส มาศชาย ผู้จัดการโครงการ นักสื่อสารดิจิทัลสร้างสรรค์สื่อปลอดบุหรี่ DigitorThailand และทีมดำเนินการจัดกระบวนการอบรมครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้เพื่อให้ Gen Z ได้เรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมการอบรม รู้เท่าทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำไปสื่อสาร บอกต่อให้กับเพื่อน ๆ ได้รู้เท่าทันเช่นกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการของ Gen Z และเป็นโอกาสที่ดี ของการเปิดตัวเพลง Gen Z ไม่ต้องลอง ร้องโดยศิลปินไอดอลกลุ่ม Red Spin จากค่ายบริคเฮ้าท์ ซึ่งเป็นเพลงที่สื่อถึงความเป็นคนรุ่นใหม่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ คาดหวังว่าการอบรมครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชน Gen Z ได้นำความรู้ที่ได้รับกลับไปบอกเล่า บอกต่อ และเตือนเพื่อ ๆ ให้ได้รู้เท่าทันกลยุทธ์ที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ให้ตกเป็นเหยือของบุหรี่ไฟฟ้า และเป็นกลุ่ม Gen Z ที่มีพลังสร้างสังคมไทยให้ปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป

และยังได้รับกำลังใจจากคุณปู่หมอนักรณรงค์ ที่มาให้กำลังใจเหล่า Gen Z และตอกย้ำถึงความเลวร้ายของบริษัทบุหรี่ที่จ้องแต่ผลประโยชน์และกำไรของบริษัท โดยที่ไม่สนใจว่าเยาวชนจะเป็นอันตรายอย่างไร เพราะฉะนั้นเราเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ อย่าหลงตกเป็นเหยื่อบริษัทบุหรี่เป็นเด็ดขาด

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์

Smartnews เผยแพร่ 15 ธันวาคม 2563