เพิ่มพื้นที่ปลอดบุหรี่ 4 ศูนย์ รอบรั้วมทร.พระนคร

คอลัมน์ : เก็บมาฝาก

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพิ่มพื้นที่ปลอดบุหรี่

ห่วงใยสุขภาพนักศึกษา พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100%

 

ในหลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง เพื่อให้นักศึกษาหลีกเลี่ยงควันจากบุหรี่

ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า เพื่อให้นักศึกษาหลีกเลี่ยงควันจากบุหรี่ ซึ่งจะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ และลดจำนวนผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ และเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ.2553 เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 กำหนดให้ยาสูบ พ.ศ.2560 หมวด 5 การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ มาตรา 41 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือ ไม่ก็ตาม รวมทั้งบริเวณภายนอกมหาวิทยาลัย นับระยะ 5 เมตร จากทางเข้าออกมหาวิทยาลัย เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดฯ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายกำหนดให้ทั้ง 4 ศูนย์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช และศูนย์พระนครเหนือ จัดพื้นที่เขตสูบบุหรี่นอกอาคาร ตลอดจนติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่ภายในอาคาร สำนักงาน และบริเวณอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ตามที่กฎหมายกำหนด และหมั่นให้เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่เป็นเขตปลอด บุหรี่อย่างสม่ำเสมอ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้เลิกบุหรี่ เช่น กิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมให้เห็นโทษของบุหรี่ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโทษของการสูบบุหรี่ ถือเป็นอีกก้าวในการลดพื้นที่ของผู้สูบบุหรี่ให้แคบลงไปอีก เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเสริมเพื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ อย่างยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬา หรือการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ตลอดจนระบบทรานสคริปกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสนใจการทำกิจกรรมแทนการ สูบบุหรี่  ดร.คมพันธ์กล่าว

ข้อมูลและภาพ : กรุงเทพธุรกิจ online

Smartnews เผยแพร่ 18 ธันวาคม 2563