มติมหาเถรสมาคม แนวทางการปฏิบัติวัดปลอดบุหรี่ และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย

คอลัมน์ : จับกระแส

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ร่วมกับกรมควบคุมโรค และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติวัดปลอดบุหรี่ และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการแถลงข่าว "การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ และการส่งเสริมพื้นที่วัดปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามกฎหมาย" โดยมีพระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมควบคุมโรค รองอธิบดีกรมการแพทย์ รองอธิบดีกรมอนามัย รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต  ๑๓ กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ และการจัดพื้นที่วัดปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ โดยที่ผ่านมาได้ร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 โดยจัดอบรมพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้หลักสูตรพระศิลานุปัฏฐาก จำนวน 762 รูป เพื่อให้พระสงฆ์สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ให้คำแนะนำหรือดูแลสุขภาพพระสงฆ์และประชาชนได้ ตลอดจนเป็นผู้นำในการพัฒนาสุขภาวะในชุมชน

สำหรับในปี พ.ศ.2563 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์าสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทำแนวงทางปฏิบัติวัดปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมให้เป็นแนวทางปฏิบัติกับวัดทั่วประเทศ พร้อมจัดทำแบบการขอใช้พื้นที่วัดในการจัดพิธีกรรมทางศาสนาจัดงานและจัดกิจกรรมให้ปลอดบุหรี่ และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในวัด

การแถลงข่าวในวันนี้ จึงเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และดูแลพื้นที่วัดให้ปลอดบุหรี่และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย ตลอดจนสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มีส่วนร่วมทั้งในการทำบุญ ถวายภัตตาหาร เครื่องใช้แด่พระสงฆ์ การจัดงานพิธีกรรม และกิจการงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัดให้คำนึงถึงสุขภาพพระสงฆ์ และความเหมาะสมในการใช้พิื้นที่วัด โดยมีสำนักงานเขต 50 เขตและศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง เป็นหน่วยสนับสนุนในพื้นที่ 

ข้อมูลจาก : งานแถลงข่าว "การดูแลสุขภาพพระสงฆ์และส่งเสริมพื้นที่วัดปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์"

โดย : สุขสันต์ เสลานนท์ Smartnews เผยแพร่ 24 ธันวาคม 2563