ดูหรือยัง !! รายการ “ฮัลโหล..เพื่อน” สาระบันเทิงร่วมสร้างคนรุ่นใหม่รักสุขภาพ

คอลัมน์ : สารเยาวชน

นายนพดล อินทร์ต๊ะ หัวหน้าสำนักนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ สถาบันยุวทัศน์ แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบการผลิตรายการ กล่าวว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด ส่งผลทำให้กิจกรรมที่มีความจำเป็นต้องลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าและปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารไปยังเยาวชนและครอบครัวให้ได้มากที่สุด

ดังนั้นสถาบันยุวทัศน์ฯ จึงได้จัดทำรายการที่เน้นสาระควบคู่ความบันเทิง โดยได้รับการสนับสนุนเวลาออกอากาศโดยบริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนทรัพยากรในการผลิตรายการ” “รายการฮัลโหล..เพื่อน มีระยะเวลาออกอากาศ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 26 ตอน

เน้นนำเสนอสาระความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน เช่น การรณรงค์และให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า , ผลกระทบจากการเล่นพนันออนไลน์ และปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของเด็กและเยาวชน ซึ่งที่ผ่านมามีศิลปิน ดารา หรือ ผู้ทรงอิทธิพลทางสื่อสังคมออนไลน์ (Net Idol) เข้าร่วมรายการและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก อาทิ ศิลปินกลุ่ม Red Spin ที่มาร่วมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ผ่านบทเพลง “ไม่ต้องลอง” และโบกัส ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์ไม่สูบบุหรี เป็นต้น

ซึ่งรายการฮัลโหล..เพื่อน จะทำหน้าที่เป็นพื้นที่ “สื่อกลาง” ของเด็กและเยาวชนสำหรับทำกิจกรรมรณรงค์เรื่องสุขภาพ ซึ่งหากพื้นที่หรือภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนใด มีกิจกรรมที่ต้องการให้สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยเป็นตัวกลาง สามารถติดต่อได้ที่ 0 2120 7290 (ตามวันและเวลาราชการ)

ข้อมูลโดย พชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์ฯ 

SMART NEWS เผยแพร่ 25 มีนาคม 2564