ท้องถิ่นปลอดบุหรี่ ปลอดบุหรี่ทั่วท้องถิ่นไทย

คอลัมน์ : อปท.ปลอดบุหรี่ 

สืบเนื่อง (เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563) ปลายปีที่แล้ว จากที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดทำ MOU ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563) ว่าด้วยการสนับสนุนงานควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ 7 หน่วยงานหลัก คือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาไทย, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งมีสักขีพยานเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 45 แห่ง

ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น ถือเป็นการส่งสัญญาณไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ว่ามีหลากหลายหน่วยงานที่พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานควบคุมการบริโภคยาสูบ อันจะนำไปสู่การลดอัตราการสูบบุหรี่ที่ยังมีอยู่สูงในระดับพื้นที่ในอนาคต

เกิดการขับเคลื่อนงานในหลายๆ พื้นที่ อย่างเช่น 

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จังหวัดเชียงใหม่ จัดทีมลงพื้นที่สร้างการรับรู้ในชุมชน ก่อนเดินหน้ากำหนดมาตรการของชุมชนและตำบล เป็นกลไกในการขับเคลื่อนชุมชน-ตำบลปลอดบุหรี่ มีการขับเคลื่อนทั้ง 9 ชุมชน ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ คือ สร้างนโยบาย สร้างสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งในชุมชน สร้างทักษะส่วนบุคคล ปรับระบบบริการสุขภาพ โดยก่อนการดำเนินโครงการได้มีการเก็บข้อมูลบุหรี่ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด ซึ่งพบว่า ในชุมชนตำบลแม่สะเรียง มีการสูบบุหรี่ในบ้านสูง คนส่วนใหญ่ที่สูบบุหรี่ยังไม่พร้อมเลิกบุหรี่ ร้านค้ายังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และยังพบเห็นการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะที่เป็นเขตห้ามสูบ

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับเครือข่ายประกาศตำบลผาบ่องปลอดบุหรี่ ด้วยเห็นถึงความสำคัญของการควบคุมและป้องกันการบริโภคยาสูบ โดยมุ่งเน้นที่ปัญหา จากข้อมูลผลการสำรวจ เพื่อสร้างชุมชนปลอดบุหรี่ ส่งผลให้เกิดภาพตำบลปลอดบุหรี่ ซึ่งมีสิ่งสำคัญอีกสิ่งคือ ลดผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ การเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ อันจะนำไปสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิและยั่งยืนเพื่อสุขภาพของคนตำบลผาบ่อง

เทศบาลตำบลคลองขุด จังหวัดสตูล ผนึกกำลังกับศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดสตูล ดำเนินการให้พื้นที่เทศบาลตำบลคลองขุดเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่มือสอง โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 4 จุด สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด ศาสนสถาน ร้านค้า และบ้านในชุมชน

อปท. มีความสำคัญและมีความพร้อมในการเคลื่อนงานการรณรงค์ในพื้นที่ เชื่อว่า หากเกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่แบบนี้อย่างต่อเนื่อง และเข้มแข็ง  อปท.ทั่วไทยปลอดบุหรี่ ที่จะนำสู่สังคมประเทศไทยปลอดบุหรี่ได้ในไม่ช้าอย่างแน่นอน 

ข้อมูล อุรพี จุลิมาศาสตร์ ผู้ประสานงาน อปท.ปลอดบุหรี่ 

SMART NEWS เผยแพร่ 26 มีนาคม 2564