เทศบาลเมืองนราธิวาส และภาคีเครือข่าย ลงนาม MOU ขับเคลื่อนให้ตลาดน้ำยะกัง (ขนม 100 ปี) เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่

คอลัมน์ : เก็บมาฝาก

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดน้ำยะกัง (ขนม100 ปี) เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ โดยมีนางนิรอบียะห์ กอบวิทยา รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย นายอดุล บินยูโซะ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นางสาวสรัญญา บุญโสม กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นางสาวแมะอานิง สะอะ ผู้แทนสื่อมวลชนจังหวัดนราธิวาส นายราเชนทร์ เงาะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำยะกัง (ขนม 100 ปี) นายอาเรส หะยีนาแว ประธานกลุ่มตลาดน้ำยะกัง (ขนม 100 ปี ) และมีผู้ประกอบการตลาดน้ำยะกังร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี จังหวัดนราธิวาส

สำหรับการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ ตั้งเป้าหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาให้ตลาดน้ำ ยะกัง (ขนม 100 ปี) เป็นเขตปลอดบุหรี่ ลดผลกระทบด้านสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ จำกัดพื้นที่การสูบบุหรี่ตามกฎหมาย เพิ่มพื้นที่ไร้ควันแก่นักท่องเที่ยวและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่นั้นๆ โดยได้ร่วมกันกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ เพื่อให้ตลาดน้ำยะกัง (ขนม 100 ปี) เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและขยายพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ในจังหวัดนราธิวาสต่อไป

ข้อมูลจาก นางสาวแมะอานิง สะอะ ผู้แทนสื่อมวลชน ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดนราธิวาส

SMART NEWS เผยแพร่ 7 เมษายน 2564