ผวจ.แม่ฮ่องสอนลงนามสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่

คอลัมน์ฺ : จับกระแส

ประกาศพื้นที่ตลาดสดปลอดบุหรี่ 100 %

"เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้"

31 พฤษภาคม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564 โดยนางอ่อนศรี ศรีอัมพร เครือข่ายสื่อผู้นำรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เครือข่ายสื่อนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน และสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แสดเจตนารมณ์มุ่งมั่น ตั้งใจร่วมกันพัฒนาดำเนินการขยายผลเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหา การบริโภคบุหรี่ คุ้มครองสุขภาพประชากรทุกกลุ่มอายุให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำ MOU ร่วมกัน "ประกาศพื้นที่ตลาดปลอดบุหรี่" ลดเสี่ยง ป้องกันโควิด-19 และมอบป้ายตลาดปลอดบุหรี่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายคณะทำงาน สื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยการสนับสนุนการดำเนินงานจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า สถานการณ์การสูบบุหรี่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 18.3 หมายความว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกิดจากบุหรี่ในอัตราที่สูง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ และมีการออกกฎหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากบุหรี่และสิ่งเสพติด และส่วนราชการจะต้องเป็นแบบอย่างในการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ที่น่าเป็นห่วง ปัจจุบันกำลังมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องรวมมือกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในตลาด ที่สาธารณะต่างๆ ต้องไม่มีการสูบบุหรี่ ต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อปกป้องสุขภาพของทุกคน ลดปัจจัยเสี่ยง เพราะการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยทำให้รับเชื้อโควิด-19 มากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ และอาการจะทรุดอย่างรวดเร็ว จึงอยากเชิญชวนเนื่องในวันงดสูบบุหรี่นี้ ใช้โอกาสการระบาดของโควิด - ตัดสินใจเลิกบุหรี่ ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ออกคำขวัญในปีนี้คือ "Commit to Quit" หรือ "มุ่งมั่นที่จะเลิก"  โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้เชิญชวนชัดเจนว่า "เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้" 

หลังพิธีลงนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่รณรงค์งดสูบบุหรี่ ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และประชาชน ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก