สวท/สวศ ผนึกกำลังปกป้อง Gen Z สร้าง Gen Z Strong เลือกไม่สูบบุหรี่

คอลัมน์นำมาเล่า : SMART Online

จากสถานการณ์การบริโภคยาสูบของคนไทย พบว่า ในช่วง 24 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2534-2558) จำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลงจาก 12.2 ล้านคนในปี 2534 เป็น 10.9 ล้านคนในปี 2558 โดยอัตราการสูบบุหรี่ในเพศชาย 39.9% และเพศหญิง 1.8% และการสำรวจในปี พ.ศ.2558 พบว่า ในภาคเหนือมีผู้สูบบุหรี่ ถึง 1.7 ล้านคน 

การทำงานรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นอกจากการขอความร่วมมือในภาครัฐ และภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆ ในการช่วยกันขับเคลืื่อนงาน การสร้างค่านิยมใหม่ในการไม่สูบบุหรี่ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้ทำให้เกิดกระแส และนำเสนอข้อมูล ข้อเท้จจริงต่างๆ ให้เข้าถึงประชาชนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม นั่นก็คือ สื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อมวลชนในพื้นที่ ซึ่งจะอยู่ใกล้ชิดกับคนในพื้นที่มากที่สุด

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาสื่อมวลชน เรื่อง "ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่และร่วมกันสร้าง Generation Z ไม่สูบบุหรี่" โดยมีสื่อจาก สวท จำนวน 41 ท่านจาก 21 สถานีใน 15 จังหวัด ณ โรงแรมริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 

 

การสัมมนา 2 วันนี้ สื่อทุกท่านได้แสดงจุดยืนและต่างมีสัญญาใจต่อกันที่จะช่วยกันขับเคลื่อนงานการรณรงค์ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ ลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในภาคเหนือให้ลดลง และจะได้ทำ MOU กำหนดพันธกิจร่วมกันในการทำงานเชื่อมประสานกันระหว่าง สวท/สวศ เขต 3 และเขต 4 โดยมีมูลนิธิรณรงค์ฯ คอยเป็นพี่เลี้ยง ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายครู และสภาเด็ก เพื่อร่วมกันดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อปกป้อง Gen Z และสร้าง Gen Strong ที่ไม่สูบบุหรี่ 

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์  : 10 กุมภาพันธ์ 2560