ตลาดเกษตรกร จังหวัดราชบุรี ใส่ใจสุขภาพผู้ใช้บริการ ประกาศเป็นเขตปลอดบุหรี่

คอลัมน์ : เล่าเรื่องในพื้นที่

ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ปลอดบุหรี่

ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดราชบุรี นำโดย นางสาวกนกพรรณ รัตนวิเวก ได้จัดทำโครงการตลาดปลอดควันบุหรี่ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการอาชีพวิทยุกระจายเสียง จังหวัดราชบุรี นางสิริลักษณ์ เจริญผล และคณะ รณรงค์ให้ตลาดเกษตรกรเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ พร้อมมอบป้ายเขตปลอดบุหรี่ แจกสื่อรณรงค์เช่น สติ๊กเกอร์ และชุดข้อมูลเกี่ยวกับพิษภัยของการสูบบุหรี่ เพื่อรณรงค์ให้พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน ที่เดินทางมาใช้บริการในตลาดเกษตรกร ได้ตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ และประชาสัมพันธ์ถึงโทษของการฝ่าฝืน ปรับสูงถึง 5,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก นายนพดล รัตนเลขา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายสมชาย เจริญสุข ประธานตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และ นางรัชดาภรณ์ พิสิฐปริจรรต ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี รับมอบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การงดสูบบุหรี่ ในครั้งนี้

ในช่วงวิกฤตการระบาดของโรคโควิด -19  ทำให้มีผู้คนที่หันมารักสุขภาพ และเลิกสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น ด้วยองค์การอนามัยโลกได้ออกประกาศเตือน ถึงการสูบบุหรี่มีผลทำให้คนที่ติดเชื้อโควิด -19 มีอันตรายมากกว่าคนไม่สูบถึง 3 เท่า และจากการสำรวจข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2557 ระบุว่า การได้รับควันบุหรี่มือสองในสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด 66% ซึ่งตลาดสด หรือ ตลาดนัด ถือเป็นสถานที่ที่มีควันบุหรี่มือสอง สูงเป็นอันดับหนึ่ง

ดังนั้น เพื่อให้ กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า และประชาชน ผู้มาจับจ่ายซื้อขายสินค้า ได้ตระหนักถึงปัญหาการสูบบุหรี่ จึงได้จัดทำ “โครงการตลาดปลอดบุหรี่ เพื่อให้ผู้ประกอบการ และประชาชนที่มาใช้บริการ มีความรู้เท่าทันถึงโทษ และพิษภัยของบุหรี่ ลดความเสี่ยงของการติดบุหรี่ และการเกิดโรคต่างๆ ตามมา รวมทั้งเป็นการรณรงค์ และสร้างแรงจูงใจในการลด ละเลิก สูบบุหรี่ เพื่อผลักดันให้เกิด “ สังคมไทยปลอดบุหรี่ได้อย่างแท้จริง”

ข้อมูล : กนกพรรณ รัตนวิเวก ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดราชบุรี

Smartnewsเผยแพร่ 30 สิงหาคม 2564