การบูรณาการงานควบคุมการบริโภคยาสูบของภาคีเครือข่ายด้านควบคุมยาสูบ (Mapping) ในสถานการณ์โควิด – 19 10 จังหวัด ต้นแบบ

คอลัมน์ : จับกระแส

วันที่ 18 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มส.) ร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ (พศย.) จัดการสัมมนาออนไลน์การบูรณาการงานควบคุมการบริโภคยาสูบของภาคีเครือข่ายด้านควบคุมยาสูบ (Mapping) ในสถานการณ์โควิด – 19 10 จังหวัด ต้นแบบ  คือ กระบี่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ นครราชสีมา อุบลราชธานี อำนาจเจริญบุรีรัมย์ ใน 7 เครือข่าย คือ สื่อมวลชนท้องถิ่น, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.), เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Gen Alpha), Gen Z Gen Strong, สมาพันธ์เครือข่ายจังหวัด, สาธารณสุขจังหวัด มาทำความรู้จักกัน เพื่อบูรณาการงานร่วมกัน รวมถึงการกำหนดทิศทางการทำงานควบคุมการบริโคยาสูบในพื้นที่ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 รวมทั้งสิ้น 100 ท่าน ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM  สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นเวทีให้เครือข่ายได้รู้จักกัน ร่วมกันกำหนดทิศทางและเสริมหนุนการทำงานควบคุมยาสูบในจังหวัด ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

โดยมี ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์ฯ และผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผอ.พศย. อาจารย์เป็นผู้ที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของการรณรงค์มาอย่างยาวนาน มาร่วมให้ข้อเสนอแนะและเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลทุกเครือข่าย ที่จะได้ร่วมกันเคลื่อนงานการควบคุมยาสูบในพื้นที่ สู่จังหวัดปลอดบุหรี่ต้นแบบต่อไป

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์

Smartnews เผยแพร่ 20 1 กันยายน 2564