เครือข่ายครู พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์

คอลัมน์ : เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

(เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564) เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส. ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ประเด็น "บุหรี่ / บุหรี่ไฟฟ้ากับโควิด -19" และแนวทางการใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าแบบออนไลน์” ให้กับผู้แทนจากจุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ (Node) ในพื้นที่ 10 จังหวัด โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปขยายผลให้แก่ครูเครือข่ายในพื้นที่ และใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องบุหรี่ / บุหรี่ไฟฟ้าให้แก่นักเรียนต่อไป 

โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์ฯ ร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์การสูบบุหรี่ของเยาวชนไทย และตอบคำถามเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าที่กำลังแพร่ระบาดและเป็นปัญหาในประเทศไทยขณะนี้

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าแบบออนไลน์นี้ ได้พัฒนามาจากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด (Tobacco Prevention Toolkit Stamford University) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคณะทำงานเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ นำมาปรับให้เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และปรับเนื้อหาให้เข้ากับสถานการณ์เรื่องบุหรี่ / บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย ภายใต้คำชี้แนะของ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ และ ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช

ชุดการจัดกิจกรรมฯ ประกอบด้วยเนื้อหา 6 บทสำคัญ ได้แก่ บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร, อะไรอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้า, อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า, สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงติดโควิด - 19 ทักษะการปฏิเสธบุหรี่ไฟฟ้า และกฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย

#เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

#ติดบุหรี่ติดโควิดเสี่ยงตายสูง

#บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คิด

#บุหรี่ทุกชนิดมีอันตราย 

ที่มา : เบญจนี บินซัน / เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

Smartnews เผยแพร่ 4 ตุลาคม 2564