ชวน อปท. มาเป็นครู ก ช่วยคนเลิกบุหรี่ ในชุมชน

คอลัมน์ : อปท.ปลอดบุหรี่ 

ชวนมาเพิ่มทักษะการเป็นครู ก ช่วยเลิกบุหรี่

ผ่านไปแล้วสำหรับ การอบรมพัฒนาทักษะส่วนบุคคล : การบำบัดโรคติดยาสูบ ใน “บทบาทครู ก เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในชุมชน” ภายใต้การขับเคลื่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ โดยผู้เชี่ยวชาญ ผศ.พว.กรองจิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษาวิชาการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มีการจัดอบรมใน 2 รุ่น รุ่นแรก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 มีผู้เข้าร่วม 27 คน จาก 17 หน่วยงานสังกัด อปท. ใน 16 จังหวัด รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 มีผู้เข้าร่วม 29 คน จาก 20 หน่วยงาน 14 จังหวัด ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข, พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานยาเสพติด, อสม., ผู้นำชุมชน, สื่อมวลชน และคุณครู ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM สนับสนุนโดย สสส.

การอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ท้องถิ่นมีผู้ เชี่ยวชาญด้านการบำบัดโรคติดยาสูบด้วยวิธีต่าง ๆ และสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นในพื้นที่ นำไปปฏิบัติต่อได้ โดย ผศ.กรองจิต ได้ยกเคสตัวอย่าง ที่เป็นประสบการณ์ตรงและจริงของครู ก กับผู้สูบบุหรี่ในรูปแบบต่างๆ ที่มีเทคนิควิธีการจูงใจเด็ดๆ ที่สำคัญคือ เป็นวิธีที่ประสบความสำเร็จจริง สามารถช่วยคนเลิกสูบได้จริง แบบที่ผู้สูบไม่คิดที่จะกลับมาสูบใหม่อีกเลย

 

หลังจากการอบรมครั้งนี้ คาดหวังว่า ว่าที่ ครู ก ทุกท่าน จะได้รับความรู้เรื่องบทบาทและทักษะการเป็นครู ก เพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปช่วยคนเลิกบุหรี่ และส่งต่อความรู้ให้กับเครือข่ายในชุมชน ร่วมกันปฏิบัติงานในพื้นที่ อาทิเช่น การสร้างกระแสช่วยเลิกบุหรี่ รวมถึงการป้องกันการกลับมาสูบใหม่ เชิญชวนรณรงค์ทำบ้านปลอดบุหรี่ ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยแท้จริง

#ท้องถิ่นปลอดบุหรี่ #ปลอดบุหรี่ทั่วท้องถิ่นไทย

#ช่วยเลิกคุณทำได้ #เลิกสูบคุณทำได้

#บ้านปลอดบุหรี่

ข้อมูลโดย : Smartnews

เผยแพร่ 7 ตุลาคม 2564