สพม.เพชรบูรณ์ ร่วมกับจุดจัดการเพชรบูรณ์ เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียน 47 แห่ง

คอลัมน์ : เรื่องเล่าโรงเรียนปลอดบุหรี่

มหกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์และบูรณาการสุขภาวะ

จุดจัดการจังหวัดเพชรบูรณ์  ปี 2565

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ (สพม.เพชรบูรณ์) ร่วมกับจุดจัดการเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีมหกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์ และบูรณาการสุขภาวะ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 เพื่อให้ครูผู้รับชอบงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และนักเรียนแกนนำ GenZ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเป็นต้นแบบหรือแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ 

โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง สามารถระดมสรรพกำลัง สร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอลล์ทั้งจังหวัด โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่กฎหมายกำหนด และได้ใช้โอกาสนี้ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียน 47 แห่ง ที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เกณฑ์ตัดสินประเมินผลงาน จากการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นหนึ่งในตัวกำหนดการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้กรอบนโยบาย 7 มาตรการที่เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้กำหนดไว้ ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน แบ่งโล่เป็น 3 ระดับ คือ ระดับเงิน ระดับทอง และระดับเพชร 

โรงเรียนที่ได้รับโล่ระดับเพชร คือ ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่, เกิดนวัตกรรม, และสร้างเครือข่าย ได้รับการคัดเลือกจำนวน 9 โรงเรียน คือ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม โรงเรียนวังโป่งศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม โรงเรียนพัชรพิทยาคม โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยาคม โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา โรงเรียนเนินพิทยาคม และโรงเรียนสนุ่นวิทยาคม 

โรงเรียนที่ได้รับโล่ระดับทอง คือ มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เกิดนวัตกรรม ได้รับการคัดเลือกจำนวน 9 โรง ได้แก่ โรงเรียนนาเฉลิมวิทยาคม โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โรงเรียนด้วงวิทยาคม โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม โรงเรียนผาแดงวิทยาคม โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 

โรงเรียนรับโล่ระดับเงิน คือ มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ได้รับคัดเลือกจำนวน 19 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเพชรละครวิทยาคม โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม โรงเรียนติ้ววิทยาคม โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม โรงเรียนผาแดงวิทยาคม โรงเรียนหนองไผ่ โรงเรียนขุนแดนวิทยาคม โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม โรงเรียนศรีจันทร์รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนซับบอนวิทยาคม โรงเรียนเมืองศรีเทพ

โรงเรียนดีเด่นระดับประเทศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย โรงเรียนบ้านตะเบาะ โรงเรียนบ้านเนินถาวร โรงเรียนบ้านฝาย โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย โรงเรียนดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนโป่งตาเบ้า โรงเรียนบ้านโจะโหวะ

ครูแกนนำดีเด่นระดับบุคคล ได้แก่ ครูกมล ศรีแก้ว,ครูดวงตะวัน นามา,ครูวีระ สิงหนารถ,  

และได้ใช้โอกาสนี้จัดให้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จุดจัดการเพชรบูรณ์ สำนักงานควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต1 , เขต 2, เขต 3 และเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่  เพื่อร่วมกันกำหนดบทบาทและภารกิจร่วมกันในการขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

โดยได้รับเกียรติจาก นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเจตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มาร่วมเป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมด้วยนางสาวประกาย บรรลัง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสพม.เพชรบูรณ์ ผู้แทนเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ส่วนกลาง นางสาวชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นางสาวชนกนันท์ รักษาสนธิ์ นักวิเคราะห์และบริหารโครงการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) สสส.

ภายในงานมีนิทรรศการจากเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ ระดับต่าง ๆ กว่า 40 บูธ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ 

SmartNews