พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ พ.ศ.2560

คอลัมน์จับกระแส Smart Online 

กฏหมายใหม่เพิ่มโทษหนัก หวังลดนักสูบหน้าใหม่

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากพิษภัยบุหรี่ต้องใช้เวลาอภิปรายกันถึงสองวัน 7 ชั่วโมง 45 นาที ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม จึงถึงศุกร์ที่ 3 มีนาคม กว่าจะผ่านด่านหินออกมาได้ กฎหมายฉบับนี้ถูกดึงเกมมานาน จากการล็อบบี้ของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ 

ขอขอบคุณสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 202 ที่ลงมติผ่านกฎหมายฉบับนี้ ถือเป็นการ "ทำบุญครั้งย่ิงใหญ่" ต่อคนไทยทั้งประเทศ 

การออกกฎหมายฉบับนี้ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ปกป้องเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ รอดพ้นจากพิษภัยของบุหรี่ และตกเป็นเหยื่อของบริษัทบุหรี่ ผมจึงถือว่าเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ต่อคนไทยทั้งประเทศ 

เนื้อหาใหม่ในกฎหมายควบคุมบุหรี่ใหม่ ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยทั้งส้ิน เช่น ห้ามขายบุหรี่แก่เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จากเดิมที่กำหนดไว้ 18 ปี หากฝ่าฝืนต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ห้ามแบ่งขายเป็นมวน เป็นการป้องกันเยาวชนและประชาชนที่มีรายได้น้อยมีกำลังซื้อ หากฝ่าฝืนปรับสูงสุดถึง 40,000 บาท และยังสกัดเล่ห์เหลี่ยมของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ห้ามนำเข้าบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ชิการแรตทุกชนิดที่บรรจุในซองต่ำกว่า 20 มวน เข้าประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทบุหรี่บรรจุซองละ 5 มวน 10 มวนเข้ามาขายในราคาถูกลง 

ประเด็นต่างๆ ในกฎหมายใหม่เหล่านี้ พ่อค้าบุหรี่ข้ามชาติยื่นคัดค้านมาตลอด โดยอ้างว่าทำให้ร้านโชห่วยเดือดร้อน มีการล็อบบี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ มากมาย จนทำให้การพิจารณากฎหมายฉบับนี้เป็นไปอย่างล่าช้าและมีการสงวนคำแปรญัติติไว้มากมาย แต่ในที่สุดก็ผ่านมติเสียงเป็นเอกฉันท์มาจนได้ 

สาระสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือ กำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ 23 คน มีรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นประธาน และยังให้มีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเพิ่มขึ้น เพื่อดูแลให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิืทั่วประเทศ 

สำหรับชาวไร่ยาสูบ รัฐบาลได้วางแผนให้ความสนใจช่วยเหลือปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นแทน "ยาสูบ" ที่กำลังไร้อนาคต และวันหนึ่งจะหมดไปจากเมืองไทย 

สำหรับกรมสรรพสามิต ในช่วงกลางปีจะเริ่มใช้ภาษีสรรพสามติใหม่ โดยคิดภาษีบุหรี่จากราคาขายปลีก (ไม่รวมแวต) แทนการคิดภาษีจากหน้าโรงงาน ทำให้ราคาบุหรี่ขายปลีกแพงขึ้นไปอีกทั้งยังช่วยป้องกัน "บุหรี่ราคาถูก" จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำตลาดด้วย

แบบนี้แล้ว มาลด ละ เลิกบุหรี่ จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้น ครอบครัวเป็นสุขขึ้น และยังช่วยประหยัดเงินได้มากขึ้นอีกด้วย ไม่เชื่อลองเลิกดู แล้วเอาเงินที่ซื้อบุหรี่เก็บออม แล้วจะรู้ว่าคุณเก็บเงินค่าบุหรี่ ที่ฆ่าตัวเองไปเท่าไหร่

ข้อมูลโดย : กองบรรณาธิการ Smart online วันที่ 6 มีนาคม 2560