สร้าง อสม.รุ่นจิ๋ว ช่วยเลิกบุหรี่ในผู้สูงอายุ

คอลัมน์ : 108 ไอเดียเจ๋ง 

ปี 2562 ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aging Society in Thailand) คือเมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็น 20% หรือประชากรอายุ 65 ปีเพ่ิมเป็น 14% ของประชากรโดยรวมของประเทศ เขาเรียกว่า "สังคมผู้สูงอายุ" 

ในด้านสุขภาพ พบว่า ผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อัมพฤษก์ - อัมพาต โรคถุงลมโป่งพอง เป็นต้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่บางส่วน เป็นความเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้ แต่มีจำนวนไม่น้อยที่ยังสูบบุหรี่ เพราะเลิกไม่ได้อำนาจการเสพติดของบุหรี่ร้ายแรงมาก บุหรี่คร่าชีวิตคนแล้วคนเล่า ทำให้ผู้สูงอายุมีอาการกำเริบของโรคอยู่บ่อยๆ และมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันไม่มีความสุข ก่อให้เกิดปัญหาด้านอารมณ์ ครอบครัว สังคม ตามมา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยนิสิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับคลินิกฟ้าใส ศูนย์การแพทย์ฯ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่ และหลักการให้คำปรึกษาช่วยเลิกบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และให้บริการทางสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี่ และเป็นต้นแบบให้กับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ โดยสามารถขยายผลไปยังกลุ่มเยาวชน นักเรียน ในการเลิกบุหรี่ เพื่อสร้างเป็นชุมชนต้นแบบในการเลิกสูบบุหรี่ 

ข้อมูลโดย : สุขฏิพจน์ พรศรี Smart Online : 27 มีนาคม 2560