เทศบาลเมืองกระบี่ จับมือภาคีเครือข่าย หนุนต้นแบบปลอดบุหรี่เป็นรูปธรรม

คอลัมน์เรื่องเล่าจังหวัดกระบี่ 

ขับเคลื่อนงานรณรงค์ต้นแบบปลอดบุหรี่เป็นรูปธรรม

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ได้ให้ความสำคัญโดยกำหนดนโยบายวางแผนการดำเนินงาน "สังคมปลอดบุหรี่" เพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยเริ่มจากสถานศึกษาทั้ง 12 แห่งในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เป็นแหล่งบ่มเพาะสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนนักเรียนให้รู้เท่าทันพิษภัยจากบุหรี่ และสิ่งเสพติด ทั้งนี้ได้กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่และสถานศึกษาในเขตเทศลาบเมืองกระบี่เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ 100% ซึ่งเป็นต้นเหตุ 

มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดกิจกรรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ การเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย สื่อสารมวลชน ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 14 ชุมชน ในการดำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนกำหนดสถานที่ปลอดบุหรี่ การขอความร่วมมือสถานบริการ มีการกำหนดเป้าหมายเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ ตั้งแต่สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ สถานที่ราชการต่างๆ ให้เป็นต้นแบบเขตปลอดบุหรี่ 100% และพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแลนด์มาร์คของเมือง 

ในส่วนของปลายเหตุ มีการกำหนดปฏิทินสร้างความตระหนักเพื่อการกระตุ้นให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รู้เท่าทันพิษภัยของบุหรี่ และส่งเสริมกิจกรรมความรู้ใหม่ การบังคับใช้กฎหมายเพิ่มเติมเป็นต้น

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้จัดการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการไม่สูบบุหรี่ ของเทศบาลเมืองกระบี่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ผู้อำนวยการศึกษาจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 4 โรง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองกระบี่ สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุม

ในการดำเนินการที่ผ่านมา เทศบาลเมืองกระบี่ได้ร่วมกับภาคเอกชนในจังหวัด สื่อมวลชน ในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของบุหรี่ ซึ่งได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม 1.กลุ่มเด็กเยาวชนในโรงเรียนทุกโรงในเขตเทศบาล  2.ชุมชน 3.กลุ่มผู้ประกอบ ร้านอาหารและผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มีการมอบรางวัลต้นแบบของการไม่สูบบุหรี่ ทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมาย และกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่ ได้ ลด ละ เลิก และมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้น และยังได้สะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคและปัญหาในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกระบี่ ให้มีปริมาณผู้สูบบุหรี่ลดลง ให้เป็นเมืองที่ปลอดบุหรี่ต่อไป เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนขาวกระบี่อย่างยั่งยืน 

ข้อมูลโดย สรัญญา บุญโสม Smart online วันที่ 27 มีนาคม 2560