ประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2559 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

คอลัมน์ : ความเคลื่อนไหว

เปิดตัว "ชมรมฟุตบอลปลอดบุหรี่"

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 การดำเนินงานระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่จัดตั้งสมาพันธ์นั้น  ได้ร่วมกันทำงานอย่างแข็งขัน ประชุมกันทุกเดือนเพื่อวางแผนการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้า ทั้งนี้ได้ดำเนินนโยบายและบทบาทในการควบคุมยาสูบ ตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้านคือ 

1. ยุทธศาสตร์ภาคีเครือข่าย : มีสมาชิกแนวร่วมในปี พ.ศ.2558 ประเภทองค์กรจำนวน 791 องค์กร และประเภทบุคคล จำนวน 4,568 ท่าน จัดตั้งเครือข่ายในระดับจังหวัดจำนวน  5 จังหวัดในปี พ.ศ.2557 และอีก 5 จังหวัดในปี พ.ศ.2558 มีการเชื่อมโยงสมาพันธ์ต่างประเทศ 10 องค์กรในปี พ.ศ.2557 และเพิ่มเป็น 20 องค์กรในปี พ.ศ.2558 

2. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย : 1. ขับเคลื่อนประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องภาพคำเตือน 85% มีผลบังคับใช้  2.ผลักดันนโยบาย "สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย" และขับเคลื่อนผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.....

3. ยุทธศาสตร์การสื่อสาร : จัดทำเว็บไซต์ รวมถึงสื่อ Social media ของสมาพันธ์เป็นช่องทางการสื่อสาร 

4. ยุทธศาสตร์องค์ความรู้ : เกิดหลักสูตรเพื่อพัฒนาภาคีเครือข่าย นอกวิชาชีพสุขภาพ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ 

ก้าวต่อไปของสมาพันธ์ 

ยังคงดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและจริงจังมากยิ่งขึ้น  ทำงานเชื่อมประสานกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดเป็นสังคมปลอดบุหรี่อย่างมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน ต่อไปในอนาคต

และในโอกาสที่ดีนี้ ทางสมาพันธ์ฯ ได้เปิดตัว "ชมรมนักฟุตบอลปลอดบุหรี่" โดยการนำของ ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานชมรมและคณะกรรมการ  

วัตถุประสงค์หลักของชมรม คือ 1.การเป็นแบบอย่างที่ดีของการรักสุขภาพด้วยการเล่นกีฬาดีกว่าสูบบุหรี่  2.เดินสายให้ความรู้เรื่องการเล่นกีฬากับการสูบบุหรี่ และรณรงค์ให้ ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยได้รับเกียรติจากอดีตนักฟุตบอลทีมชาติหลายท่าน รวมถึงนักเตะชื่อดังอย่าง (ลีซอ) ธีรเทพ วิโนทัย  

ข้อมูลโดย : สุขสันต์ เสลานนท์ Smart online 23 มีนาคม 2560