พัฒนาศักยภาพเยาวชน สู่ ผู้นำเยาวชน รู้ทันบริษัทบุหรี่

คอลัมน์ผู้นำมาเล่า

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ (พศย.) และมูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ (SEATCA) จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะเยาวชนให้เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องไมด้า 2 โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

สำหรับหลักสูตรการอบรมมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชน Gen Z นำความรู้เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ไปถ่ายทอดต่อโดยใช้เครื่องมือ Visual note ซึ่งวิธีนี้จะช่วยฝึกการจับประเด็นควบคู่ไปกับการออกแบบการนำเสนอเพื่อให้เข้าถึงผู้อ่าน ได้มากยิ่งขึ้น เป็นการถ่ายทอดความคิดให้ออกมาเป็นรูปภาพ 

เพราะฉะนั้นการอบรมสองวันนี้ จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพทั้งด้านความรู้เรื่องการควบคุมยาสูบ รู้เท่าทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งทั้งสามประเด็นนี้ บริษัทบุหรี่พุ่งเป้าไปที่เยาวชนที่จะเป็นลูกค้าในอนาคตอันยาวไกล 

โดยน้องๆ เยาวชนจะได้ระดมความคิดเพื่อวางเป้าหมายของแต่ละพื้นที่ เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารในโลกออนไลน์ และข้อควรระวังในประเด็นการสื่อสารบนโลกออนไลน์ พร้อมลงมือปฏิบัติจริงกับการใช้เครื่องมือ  Visual note  

และก้าวต่อไป เยาวชนจะขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ของตนเอง โดยนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและนำมาแลกเปลี่ยนกันอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคม และไม่แน่ว่าอาจจะได้เห็นกิจกรรมรณรงค์จากเยาวชนที่แปลกและแตกต่างไปจากเดิม ทั้งในพื้นที่และสื่อออนไลน์ 

ข้อมูลโดย อุรพี จุลิมาศาสตร์ กองบรรณาธิการ Smart online

วันที่ 31 มีนาคม 2560