บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจตาย

คอลัมน์ : เก็บมาฝาก

นักวิจัย นาร์ดอส เทเมสเจน และคณะจากจอร์จ วอชิงตัน ยูนิเวอร์ซิตี้ สหรัฐอเมริกา ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลผลการสำรวจสุขภาพระดับประเทศ ปี 2557 ในกลุ่มตัวอย่าง 35,156 ราย ถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น อายุ เพศ น้ำหนักมวลกาย รายได้ ความดันสูง เบาหวาน ไขมันเลือดสูง การสูบบุหรี่ และการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย (Myocardial infarction) 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย 42% โดยไม่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ขณะที่การสูบบุหรี่ทุกวัน ความเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจตายเพิ่มขึ้น 175% สูบเป็นครั้งคราวความทเสี่ยงเพิ่มขึ้น 139% ความดันโลหิตสูงความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 172% ไขมันในเลือดสูง 119% และเบาหวานความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 68% 

การสูบบุหรี่ซิกาแรต และการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ทำให้เกิดอนุมูลอิสระและทำให้เกิดความผิดปกติของเยื่อบุเส้นเลือด แม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดความผิดปกติที่รุนแรงน้อยกว่าก็ตาม ทั้งนี้ควันบุหรี่ไฟฟ้าประกอบด้วยสารที่สามารถส่งผลต่อการทำงานของหัวใจ ได้แก่ สารนิโคติน สารออกซิแดนท์ ละอองฝอยขนาดเล็ก แอลดีไฮด์ และสารที่ปรุงแต่งกล่ินรส ซึ่งมีหลักฐานว่า สารเหล่านี้ เร่งการแข็งตัวของเส้นเลือดนำไปสู่การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้ โดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ การเลิกสูบบุหรี่จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจอยู่แล้ว 

ลดความเสี่ยง ลด ละ เลิกบุหรี่ ทุกชนิด ไม่มีบุหรี่ชนิดไหนปลอดภัย อย่าหลงกล หรือตกเป็นเหยื่อบริษัทบุหรี่ 

โทรปรึกษา ที่เบอร์ 1600 สายนี้เลิกบุหรี่ หรือเมื่อใจคุณพร้อมเลิก สามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือเลิกบุหรี่ด้วยตนเองได้ที่น่

ข้อมูลโดย : กองบรรณาธิการ Smartonline วันที่ 10 เมษายน 2560 

เอกสารดาวน์โหลด