พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

คอลัมน์ : จับกระแส

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้พูดในรายการศาสตร์พระราชา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ภายหลังที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ 202 เสียงต่อ 0 เสียง เห็นชอบใน ร่าง พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เสียงไชโยโห่ร้อง ดังก้องไปทั่วแผ่นดินไทย 

และเมื่อวันที่ 5 เมษายน พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ยังมีความยินดีปรีดาของคนไทยถ้วนหน้า เพราะเมื่อ พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะคุ้มครองปกป้องให้เด็กและเยาวชนไทย เข้าถึงบุหรี่มวนแรกได้ยากลำบากขึ้นกว่าเดิม เท่ากับเป็นการสกัดกั้นไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ อันจะส่งผลให้จำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยลดลง

ความกล้าหาญของรัฐบาล สนช.ครั้งนี้เป็นความกล้าที่สร้างอนาคตอันสวยงามให้กับชาติไทย เป็นความกล้าที่ตั้งอยู่บนฐานของประโยชน์สุขของคนไทย ด้วยการวางรากฐานพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ไม่ให้ถูกมอมเมาด้วยยาเสพติด ความกล้าหาญครั้งนี้จะส่งผล และงอกงามเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ เราขอจารึกความกล้าที่ทรงคุณค่าของรัฐบาลครั้งนี้ไว้เพื่อเป็นประวััติศาสตร์ให้ชนรุ่นหลังได้เอาแบบอย่างต่อไป 

ศึกษารายละเอียดในหัวข้อกฎหมายที่มีการแก้ไข เพืิ่อการปฏิบัติได้ถูกต้อง ตามไฟล์แนบ 

ข้อมูลโดย : กองบรรณาธิการ Smartonline  วันที่ 18 เมษายน 2560 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ได้ที่นี่