Tobacco : a threat to development "บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา"

คอลัมน์ : จับกระแส

"บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา"

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก  เริ่มมีการจัดกิจกรรมการรณรงค์เป็นครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย  จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาล หน่วยงาน และประชากรโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญว่าการสูบบุหรี่เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีคำขวัญในปีนั้นว่า "บุหรี่หรือสุขภาพ ต้องเลือกสุขภาพ" (Between tobacco and the health, choose health) เพื่อให้การรณรงค์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทุกปีในวันงดสูบบุหรี่โลกก็จะมีคำขวัญซึ่งเป็นประเด็นที่จะใช้ในการรณรงค์ร่วมกันประจำทุกปี เช่นเดียวกับในปีนี้ 2560  มีคำขวัญว่า "Tobacco : a threat to development" เป็นภาษาไทยว่า "บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา" 

ข้อมูลสำคัญ 

- แต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตก่อนเวลาจากการสูบบุหรี่ 6 ล้านคน และตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 8 ล้านคน ในปี ค.ศ.2030 หากไม่มีการควบคุมการบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่อย่างจริงจัง

- การใช้ยาสูบก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล โดยการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพ และทำให้คนจนยิ่งยากจนยิ่งขึ้น

- การทำไร่ยาสูบต้องใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นพิษและปนเปื้อนแหล่งน้ำ แต่ละปีการทำไร่ยาสูบใช้พื้นที่ 26.8 ล้านไร่ ทำให้เกิดการทำลายป่าทั่วโลก ยิ่งกว่านั้น การผลิตยาสูบทำให้เกิดขยะมากกว่า 2 ล้านตัน  

การควบคุมการบริโภคยาสูบ ดีต่อสุขภาพ ดีต่อการพัฒนาประเทศ

- ทุกประเทศจะได้ประโยชน์จากการประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดของยาสูบ โดยการปกป้องประชาชนจากอันตรายของการใช้ยาสูบ และลดความสูญเสีย ทางเศรษฐกิจของประเทศ

- การควบคุมยาสูบได้รับการบรรจุในวาระของการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นหนึ่งในวาระที่ว่าด้วยการลดการเสียชีวิตก่อนเวลาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ลง 1 ใน 3 ภายในปี พ.ศ.2573 (ค.ศ.2030)

 

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลวันงดสูบบุหรี่โลก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้ที่นี่ 

ข้อมูลโดย : กองบรรณาธิการ Smart online

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 

เอกสารดาวน์โหลด