ครูอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมพัฒนาคู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สำหรับเด็ก

ครูอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมพัฒนาคู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สำหรับเด็ก\"

\"เยาวชนควนโดน ร่วมรณรงค์ห่างไกลบุหรี่ และยาเสพติด\"

\"เยาวชนควนโดน ร่วมรณรงค์ห่างไกลบุหรี่ และยาเสพติด\"

งาน Smoke-free School Innovation 2020 และ ก้าวต่อไปของเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : ภาคกลาง

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงจัดงาน Smoke-free School Innovation 2020 และ ก้าวต่อไปของเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : ภาคกลาง เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องดอนเมือง 1 - 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

“โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยากร) ขับเคลื่อนเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่”

“โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยากร) ขับเคลื่อนเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่”

สื่อมวลชนฐานสำคัญ ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่

สัมมนาสื่อมวลชนท้องถิ่น 50 คน จาก 26 จังหวัดทั่วประเทศ ฐานสำคัญ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2563

ชูนวัตกรรมป้องกันนักเรียนติดบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการสนับสนุน ของ สสส. จัดงาน Smoke-free School Innovation 2020 ในเขตภาคเหนือ เพื่อมอบรางวัลนวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่น

อบต.บุ่งหวาย ก้าวสู่ตำบลปลอดบุหรี่ต้นแบบด้วยมาตรการควบคุมยาสูบที่เป็นรูปธรรม

ตำบลบุ่งหวาย กับการดำเนินงานตำบลปลอดบุหรี่ ตั้งแต่ปี 2560 มีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ “สานพลังชุมชนตำบลบุ่งหวายปลอดบุหรี่”

อบต.น้ำผุด ระดมทุกภาคส่วนขับเคลื่อน อบต.ปลอดบุหรี่

ขับเคลื่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้คนในตำบลน้ำผุด ปลอดภัย ปลอดบุหรี่ และมีสุขภาพที่ดี

ออกแบบ อปท.ปลอดบุหรี่ด้วยฐานข้อมูล

มูลนิธิรณรงค์ฯ ร่วมกับโครงการประเมินผลสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนนโยบายฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือเพื่อจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์การสูบบุหรี่ของพื้นที่” ภายใต้การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่

ตำรวจภูธรภาค ๕ เร่งดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ สถานีตำรวจปลอดบุหรี่ ” เพื่อเป็นต้นแบบของสถานีตำรวจส่งเสริมสุขภาพ

ตำรวจภูธรภาค ๕ เร่งดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ สถานีตำรวจปลอดบุหรี่ ” เพื่อเป็นต้นแบบของสถานีตำรวจส่งเสริมสุขภาพ

cancer

cancer

ประกาศวัดปลอดบุหรี่

ประกาศวัดปลอดบุหรี่

งานสัมมนาสถานีวิทยุกระจายเสียง ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

งานสัมมนาสถานีวิทยุกระจายเสียง ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักขับเคลื่อนนโยบาย ให้กับนักขับเคลื่อนนโยบายที่เข้าร่วมจาก 10 พื้นที่

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักขับเคลื่อนนโยบาย ให้กับนักขับเคลื่อนนโยบายที่เข้าร่วมจาก 10 พื้นที่

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ 3 อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก พบพื้นที่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ 3 อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก พบพื้นที่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

พัฒนาศักยภาพขยายเครือข่าย อสม. ช่วยคนเลิกบุหรี่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

พัฒนาศักยภาพขยายเครือข่าย อสม. ช่วยคนเลิกบุหรี่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

ศึกษาดูงานตลาดน้ำดำเนินสะดวกปลอดบุหรี่

ศึกษาดูงานตลาดน้ำดำเนินสะดวกปลอดบุหรี่

สัมมนาสื่อมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สัมมนาสื่อมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “นโยบายสาธารณะที่จำเป็น เพื่อเด็กและเยาวชน อบต.คนพันธุ์เสียว สู่ Tobacco Free Generation”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “นโยบายสาธารณะที่จำเป็น เพื่อเด็กและเยาวชน อบต.คนพันธุ์เสียว สู่ Tobacco Free Generation” (โครงการ คนพันธุ์เสียวรุ่นใหม่ Gen Z ร่วมใจ ปลอดภัยจากบุหรี่)

องครักษ์คอนเฟริ์ม!! ร้านค้าไม่ขายบุหรี่ให้เด็กกระทบร้านนิดเดียวแต่ผลดีมีมาก

องครักษ์คอนเฟริ์ม!! ร้านค้าไม่ขายบุหรี่ให้เด็กกระทบร้านนิดเดียวแต่ผลดีมีมาก