รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ

ร่วมกิจกรรมของ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ร่วมกิจกรรมของ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมของ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมของ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม "เด็ก กทม. รักษ์บ้านปลอดบุหรี่" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดดอกไม้

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกิจกรรมของ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในการอบรมความรู้ เรื่อง โทษ พิษภัย ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ควันบุหรี่มือสอง และแนวทางการดำเนินงานบ้านปลอดบุหรี่แก่ครู รุ่นที่ 2 เพื่อให้ครูนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการจัดกิจกรรม "เด็ก กทม. รักษ์บ้านปลอดบุหรี่" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดดอกไม้

ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุม “พลังชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างนวัตกรรมการจัดการสุขภาวะโดยเอาพื้นที่ เป็นตัวตั้ง”

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุม “พลังชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างนวัตกรรมการจัดการสุขภาวะโดยเอาพื้นที่ เป็นตัวตั้ง”

ร่วมกิจกรรมของ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ร่วมกิจกรรมของ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

การประชุมถอดบทเรียนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

การประชุมถอดบทเรียน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

กิจกรรมเยาวชน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 แกนนำน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอกิจกรรมการออกกำลังกายที่จะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ใหญ่ในครอบครัวที่สูบบุหรี่ให้หันมาออกกำลังกายแทนการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการช่วยทำให้บ้านปลอดบุหรี่

บูรณาการควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายชุมชนในระดับอำเภอสารภี

การขยายเครือข่ายจากสถานีตำรวจภูธรสารภี ขยายสู่ป้อมตำรวจที่ทำการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และบ้านปลอดบุหรี่

บูรณาการควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายชุมชนในระดับอำเภอสารภี

การขยายเครือข่ายจากสถานีตำรวจภูธรสารภี ขยายสู่ป้อมตำรวจที่ทำการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และบ้านปลอดบุหรี่

บูรณาการควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายชุมชนในระดับอำเภอสารภี

การขยายเครือข่ายจากสถานีตำรวจภูธรสารภี ขยายสู่ป้อมตำรวจที่ทำการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และบ้านปลอดบุหรี่

บูรณาการควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายชุมชนในระดับอำเภอสารภี

การขยายเครือข่ายจากสถานีตำรวจภูธรสารภี ขยายสู่ป้อมตำรวจที่ทำการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และบ้านปลอดบุหรี่

บูรณาการควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายชุมชนในระดับอำเภอสารภี

การขยายเครือข่ายจากสถานีตำรวจภูธรสารภี ขยายสู่ป้อมตำรวจที่ทำการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และบ้านปลอดบุหรี่

บูรณาการควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายชุมชนในระดับอำเภอสารภี

การขยายเครือข่ายจากสถานีตำรวจภูธรสารภี ขยายสู่ป้อมตำรวจที่ทำการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และบ้านปลอดบุหรี่

กิจกรรมการขยายเครือข่ายสู่ ป้อมยามตำรวจ ที่ทำการกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และบ้านปลอดบุหรี่

กิจกรรมการขยายเครือข่ายสู่ ป้อมยามตำรวจ ที่ทำการกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และบ้านปลอดบุหรี่

นำเสนอผลการดำเนินโครงการพิษณุโลกเมืองสุขภาพดี

นำเสนอผลการดำเนินโครงการพิษณุโลกเมืองสุขภาพดี

ภาพกิจกรรมวันเด็กปี ๕๖ ทีมงาน The Yellow Bule Fanclub Krabi Fc

ภาพกิจกรรมวันเด็กปี ๕๖ ทีมงาน The Yellow Bule Fanclub Krabi Fc

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ

ลอยกระทงขอภาพคำเตือน 85 %

ร่วมลอยกระทงเพื่อส่งเสริมการมีภาพคำเตือน 85%

ประชุมถอดบทเรียน จ.สิงห์บุรี

โครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ โดยมี ผศ. กรองจิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่