องครักษ์คอนเฟริ์ม!! ร้านค้าไม่ขายบุหรี่ให้เด็กกระทบร้านนิดเดียวแต่ผลดีมีมาก

องครักษ์คอนเฟริ์ม!! ร้านค้าไม่ขายบุหรี่ให้เด็กกระทบร้านนิดเดียวแต่ผลดีมีมาก

21 มีนาคม ภาคีเครือข่ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ แถลงข่าว มศว สานพลัง สู่การเป็นนครขุนด่าน ไร้โรค อย่างยั่งยืน โดยมีการอภิปราย หัวข้อ ร้านค้าคุณภาพ ไม่แบ่งซองและไม่ขายบุหรี่แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี โดย นางวันเพ็ญ อำไพสัมพันธกุล สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครนายก ให้ข้อมูลชัดเจน ว่า ในจังหวัดนครนายก มีจำนวนร้านค้าปลีกยาสูบ 2,333 ราย ปริมาณการขายเฉลี่ย 180 ซอง ต่อร้านต่อเดือน รายได้จากการขายบุหรี่คิดเป็นเพียง 1 ใน 10 ของรายได้ร้านค้าปลีก หากไม่ขายบุหรี่ให้เด็ก รายได้จากการขายบุหรี่จะลดลง แต่รับรองไม่กระทบรายได้ของร้านค้าปลีกในภาพรวมแน่นอน ในทางกลับกัน จะทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ได้ยากขึ้น เป็นการป้องกันที่จะนำไปสู่การลดอัตราการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนในที่สุด

กิจกรรมดี ๆ โดย : นายสุขฏิพจน์ พรศรี
ภาพโดย: ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มศว