ประชุมถอดบทเรียน จ.สิงห์บุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          แพทย์สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 โครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ  โดยมี ผศ. กรองจิต  วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ ผู้จัดการโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ ให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 200 คน ประกอบด้วยบุคคลากรจากองค์กรภาคี จาก 4 อำเภอคือ อ.พรหมบุรี อ.บางระจัน  อ.ค่ายบางระจัน  และ อ. อินทร์บุรี อาทิเช่น นายอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครู ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556  ณ ห้องประชุมโรงแรมไชยแสงพาเลส อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี