การประชุมถอดบทเรียนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

การประชุมถอดบทเรียน  
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557


มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  จัดการประชุมถอดบทเรียนในพื้นที่ดำเนินงานโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายลงสู่ชุมชนระดับอำเภอ  ของอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในชุมชนร่วมกับคณะทำงานเพื่อค้นหาผลงานเด่น   ซึ่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำหมู่บ้าน และ อาสาสมัคสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้