ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุม “พลังชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างนวัตกรรมการจัดการสุขภาวะโดยเอาพื้นที่ เป็นตัวตั้ง”

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุม “พลังชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างนวัตกรรมการจัดการสุขภาวะโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง” ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร