กิจกรรม "เด็ก กทม. รักษ์บ้านปลอดบุหรี่" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดดอกไม้

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ร่วมกิจกรรมของ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด  สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  ในการอบรมความรู้ เรื่อง โทษ  พิษภัย ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ควันบุหรี่มือสอง และแนวทางการดำเนินงานบ้านปลอดบุหรี่แก่ครู รุ่นที่ 2   เพื่อให้ครูนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการจัดกิจกรรม "เด็ก กทม. รักษ์บ้านปลอดบุหรี่"  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2  มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดดอกไม้